Сэкъатныгъэ зиIэхэм апае

Сэкъатныгъэ зиIэ сабый зэрыс унагъохэм, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэзэгъэ социальнэ къулыкъу илъэсэу къихьащтым Адыгеим иIэ хъущт.

Социальнэ проектэу «ДомашкэкIэ» зэджагъэхэм къыдыхэлъытагъэу «Доверие» зыфиIорэ Гупчэм ар зэхищэщт. Инфраструктурэм ипроектэу ыгъэхьазырыгъэмкIэ инновационнэ проектхэм язэнэкъокъоу кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Фондым зэхищэгъагъэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ ыкIи ащ ипхырыщын пае 2021-рэ илъэсым грант къыратыщт.

АхъщэмкIэ кIэлэцIыкIоу сэкъатныгъэ зиIэхэм яреабилитацие пае унэм щагъэфедэн алъэкIыщт оборудованиер, псэолъэ зэфэшъхьафхэр, пособиехэр чIыфэу зыщатырэ чIыпIэ ыгъэпсыщт. Гупчэм испециалистхэм ащ фэдэ сабыим ищыкIэгъэ программэр зэхагъэу­цощт, унагъом ыгъэфедэн фэе оборудованием икъыхэхынкIэ IэпыIэгъу фэхъущтых, ар зэригъэIорышIэщтым фагъэсэщт.

Проектым къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм япхырыщын 2021-рэ илъэсым имэлылъфэгъу мазэ рагъэжьэщт. Ащ тетэу сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIу зэрыс унагъохэм яунэ исхэу ар щыIэныгъэм хагъэгъозэн амал яIэ хъущт.