ПсынкIэу Iэгуаор дидзагъ

Италием ифутбол клубэу «Милан» иешIа­кIоу Рафаэл Леау къэлапчъэм Iэгуаор зэрэди­дзагъэр дунаим щагъэшIагъо.

Купэу «А-м» «Милан» щыIу­кIагъ командэу «Сассуоло». ЕшIэ­гъур заублэм нэгъэупIэпIэгъуи 6.2-рэ нахь темышIагъэу Рафаэл Леау къэлапчъэм Iэ­гуаор дидзагъ, рекорд ыгъэуцугъ.

Р. Леау Португалием къыщы­хъугъ, зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъэу дунаим щыцIэрыIо «Миланым» щешIэ. Ащ фэдэу псынкIэу Италием икупэу «А-м» щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ ешIакIохэм хъагъэм Iэгуаор да­дзэу зыкIи къыхэкIыгъэп. Р. Леау «Милан» хэтэу рекорд зэригъэуцугъэм фэшI футболыр зышIо­гъэшIэгъонхэр, къэбарыр зэхэзыхыгъэхэр фэгушIуагъэх.

Р. Леау ирекорд гъунапкъэп, ащ енэкъокъу зышIоигъохэм яIэ­пэIэсэныгъэ ешIапIэм къыщагъэ­лъэгъощт.