КIэлэцIыкIухэр агъэгушIуагъэх

Адыгеим щыпсэухэу гъот зиIэхэм шIушIэным, псэпагъэм алъэныкъокIэ Iофыгъоу зэрахьэрэм урыгушхонэу щыт. ИлъэсыкIэм ипэгъокIэу гупыкIышхо зиIэ кIалэхэм ягукъэкIыкIэ IэкIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм якIэлэцIыкIухэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

IэкIыбым къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъу­хэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьад тызэрэщигъэгъоза­гъэмкIэ, хабзэ зэ­ра­фэхъугъэу амалэу яIэм елъытыгъэу хэкум къэзыгъэзэ­жьыгъэ тилъэпкъэгъу­хэр янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп.

— АпэрапшIэ ишIу­шIагъэ къыхэзгъэщымэ сшIоигъу пшъэдэкIыжьэу ыхьы­рэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ТЕХ— ИМПОРТ» зыфиIо­рэм итхьаматэу Байбекэ Заурбый Хьэсанэ ыкъор. Илъэс пчъагъэ хъугъэу хэ­ку­жъым къэзыгъэзэжьыгъэхэр инэп­лъэгъу ригъэкIыхэ­рэп, мэфэкI мафэхэр къэблагъэхэ хъумэ, ахэм яунагъохэм ыкIи ясабыйхэм ящыкIэгъэ шIушIэ IэпыIэгъур арегъэгъоты. Джащ фэдэу гупыкIышхо зиIэхэу Мые­къопэ машинэшI заводым ипащэу ЕмтIылъ Зауркъан, дэгъэшI заводэу «Мамрыкъом» ипащэу Мамрыкъо Руслъан, Мыекъопэ къэлэ администрацием щызэхащэгъэ общественнэ Советым итхьаматэ игуадзэу ГъукIэлI Налбый, мылъку зиIэу Кубэщыч Анзор, Теуцожь районым щыщ кIалэхэм ащыщхэм сирэзэныгъэ гущыIэхэр афэзгъазэхэ сшIоигъу. Ащ нэмыкIэу илъэс къэс АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ унэгъо Iужъу хъурэ тилъэпкъэгъухэм шIушIэ шIухьафтынхэр къафешIых. Мы мафэхэм гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъ 13 фэдиз аритыгъ, — къыIуагъ ГъукIэлI Асхьад.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ кIалэхэм ямылъкукIэ илъэси 10-м къыщегъэжьагъэу илъэс 14 зыныбжь кIэлэцIыкIу 40-мэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, IэшIу— IушIу зэхэпхъагъэхэр ыкIи псыIэшIур зэрылъ Iалъмэкъэу афашIыгъэхэр Гупчэм ипащэ аритыжьыгъэх. Псауныгъэ пытэ яIэнэу, насыпышIонхэу, цIыф дэгъухэу, гукIэгъу ахэлъэу къэтэджынхэу ар афэлъэIуагъ.

— ГупыкIышхо зиIэ кIалэхэр зэрэтиIэр лъэшэу тигуап, — еIо Асхьад. — «Псапэу пшIэрэр Алахьталэм къып­фегъэзэжьы» аIо. Арышъ, гупыкI зиIэхэу зыкъытфэзыгъэзагъэхэм Тхьэм тафе­лъэIу шIушIагъэу ашIагъэр афигъэ­бэгъонэу, узынчъагъэ яIэу, гъашIэ къа­ритынэу. ИлъэсыкIэ хъяр зэкIэми тытехьанышъ, гухэлъэу тиIэхэр къыд­дэ­хъун­хэу сэлъаIо.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихы­гъэх.