КIэлэцIыкIухэм яшIоигъоныгъэхэр афагъэцэкIагъэх

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет исенаторхэм хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм илъэсыкIэм ипэгъокIэу къадэхъумэ ашIоигъоу зыкIэхъопсыхэрэр афагъэцэкIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ащ фытегъэпсыхьэгъэ Урысые Iоф­тхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьэнхэ гухэлъ зэряIэр тыгъэгъазэм и 16-м зэхэсыгъоу яIагъэм къыщаIо­гъагъ. Нэужым, тхьамафэм къыкIоцI, унагъоу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм къарыкIыгъэ сабыйхэм яшIоигъоныгъэу пэшIорыгъэшъэу къатхыгъэхэр къаугъоигъэх.

Сенаторхэр кIэлэцIыкIухэр къызкIэлъэIухэрэр хэмыукъохэу афагъэцэкIэнхэм пае ыпэрап­шIэ телефонымкIэ е видеозэпхыныгъэмкIэ янэ-ятэхэм афы­теохэзэ джэгуалъэхэр, нэ­мы­кIэу зыфаехэр къафыхахы— гъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ Iофтхьабзэм къыхиубытэу нэбгырэ мини 7,5-мэ яшIоигъоныгъэхэр афэгъэцэкIагъэ хъугъэ. Ащ къэралыгъо учреждениехэр, корпорациехэр, коммерческэ ыкIи мыкоммерческэ организациехэр хэлэжьагъэх. Урысыем игражданинэу зыныбжь икъугъэ пстэуми мыщ яIахь халъхьан алъэкIыщт. Интернет нэкIубгъоу елкажеланий.рф зыфиIорэр къызэIупхымэ Iофтхьабзэм ухэ­лэжьэн плъэкIыщт.