Къэралыгъо тынхэр аритыжьыгъэх

Ясэнэхьат епхыгъэ IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшIу зышIыгъэхэм тыгъуасэ афэгушIуагъэх, ахэм къалэжьыгъэ къэралыгъо тынхэр аратыжьыгъэх. Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи къэзэрэугъоигъэхэм къатефэрэр аритыжьыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэр къызэIуихызэ, мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн хэбзэшIу зэрафэхъугъэр, къэ­ралыгъом ыкIи республикэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ къыхагъэщыгъэ нэбгырэ пэпчъ иIахьышIу зэрэхэлъыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр! Шъо лъэ­ны­къо зэфэшъхьафхэм шъуафэгъэзагъ, ау пстэуми шъузэзыпхырэр шъуиIофшIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр зэ­рэшъушIыхэрэр, шъуи­сэнэхьат шъузэ­рэфэшъыпкъэр ары. Шъощ фэдэ цIыфхэм яшIуагъэкIэ республикэр ыпэкIэ лъэкIуатэ. Псауныгъэр къэухъу­мэгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм, экономикэм, хэбзэухъумэным хэхъо­ныгъэ ашIыным шъуиIахьышхо зэрэхэ­лъым щэч хэлъэп, ащкIэ инэу сышъу­фэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Нэужым къэралыгъо тынхэр аратыжьыгъэх. УФ-м и Президент иуна­шъокIэ рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъо­шагъэх муниципальнэ образованиеу «Дук­массовскэ къоджэ псэупIэм» иадминистрацие канцеляриемкIэ ипащэу Валентина Рассохэ, «Инэм къэлэ псэу­пIэм» ипащэу Хъоткъо Хъызыр, джащ фэдэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым идеканэу Беданэкъо Мурат.

УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ иунашъокIэ илъэс пчъагъэхэм къакIоцI щытхъу хэлъэу зипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэгъэ АР-м финансхэмкIэ иминистрагъэу Долэ Долэтбый С.Ю.Витте имедаль къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ и УказкIэ медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфи­Iорэр къафагъэшъошагъ АР-м и Конституционнэ Хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Роспотребнадзорым Ады­геимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем ыкIи республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.
Коронавирусым пэшIуекIогъэным зиIахьышхо хэлъ нэбгырэ заулэмэ щытхъуцIэу «АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къалэжьыгъ. Ахэр: Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым гнойнэ хирургием иотделение иврач-хирургэу Алексей Астаховыр, Адыгэ республикэ клиническэ кIышъо-венерологическэ диспансерым илабораторие ипащэу Татьяна Барабаш, Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым иврач-неврологэу Барцо Азэ, мы учреждением иотделение ипащэу ВэкъэшIэ Рустем, Адыгэ респуб­ликэ инфекционнэ сымэджэщым иммунологическэ ушэтынхэмкIэ иотделение ипащэу Ирина Глушко, мы сымэджэщым иIофышIэу Яна Дупак, Инэм сымэджэщым иоперационнэ медицинэ сестрау Еутых Марет, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм иIофышIэхэу Елена Ивановамрэ Юлия Мальцевамрэ, Инэм сы­мэджэщым иврач-лаборантэу Ирина Марченкэмрэ анестезиологиемрэ реанимациемрэкIэ отделением ипащэу Николай Пономаревымрэ, Адыгэ рес­публикэ инфекционнэ сымэджэщым иврачэу Кира Шкаврон, АР-м гигие­нэмрэ эпидемиологиемрэкIэ и Гупчэ иврач шъхьаIэу Айтэчыкъо Марыет, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэн­хэм лъып­лъэгъэнымкIэ къулыкъум икъу­тамэу Адыгэкъалэ, Теу­цожь ыкIи Тэхъу­тэмы­къое районхэм ащыIэм ипащэ игуадзэу Ачэхъу Фатимэрэ мыщ фэдэ отделениеу Шэуджэн, Кощхьэблэ ыкIи Джэджэ районхэм ащыIэм ипащэу Шъхьа­кIэмыкъо Аминэрэ, врач-эпидемиологэу Сергей Чапас.

Адыгеим инароднэ артист хъугъэ Къэ­ралыгъо филармонием апшъэрэ категорие зиIэ иартистэу Ольга Мамикьян.

Творческэ объединениеу «Звонницэм» ипащэу Дмитрий Гордиенкэм щытхъу­цIэу «АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Мэкъумэщ производствэм изаслуженнэ IофышIэ хъугъэ ООО-у «Зеленый дом» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Евгения Бабичевар. «Республикэм изаслуженнэ экономист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къы­лэжьыгъ ФНС-м республикэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ ипащэ игуадзэу Марина Мигаенкэм. Адыгеим изаслуженнэ юрист хъугъэх очылхэу Аулъэ Светланэрэ Людмила Буневамрэ, АР-м къэралыгъо финанс уплъэкIунымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Борсэ Сусанэ, следственнэ ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм ахэтхэу Родион Глуходед, Игорь Овчинниковыр, Александр Остапенкэр.

Журналистикэм ылъэныкъокIэ АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошагъэхэр гъэзетэу «Майкопские новости» зыфиIорэм иобозревателэу Александр Данильченкэмрэ ГТРК-у «Адыгеим» иIофышIэу ХьакIэмыз Сусанэрэ.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэх Делэкъо Иринэ, Чыржьын Мурат, Наталья Кравченкэр, Наталья Литвинчук, Тхьаркъохъо Зинаидэ, Андрей Шмигириловыр.

Зэхахьэм икIэух мыхэм зэкIэми рес­публикэм ипащэ джыри зэ къафэгу­шIуагъ, гъэхъагъэхэр ашIынхэу къафэлъэIуагъ, ИлъэсыкIэу къэблагъэрэмкIэ къафэгушIуагъ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.