ИлъэсыкIэ Iанэр тэгъэкIэракIэ

Бысымгуащэ пэпчъ ИлъэсыкIэ Iанэр зэригъэкIэрэкIэщтым пылъ. Ащ шхы­ныгъоу тыригъэуцохэрэм яIэ­шIу­гъэ дакIоу уяплъынкIэ дахэу зэ­ре­гъа­фэх. Нэужым гъомы­лапхъэ­хэм афи­гъэнэфэгъэ чIыпIэхэм егъэу­цу­жьых, мэфэкI Iанэр зэкIужьэу ешIы.


ШIы­гъошIоу ыкIи уеплъынкIэ гъэкIэ­рэкIэгъэ шхыныгъохэм непэрэ тхы­гъэр афэгъэхьыгъэщт. Къихьащт илъэ­­сым ипэгъокIэу Iанэм бысымгуа­щэхэм тырагъэуцощтхэмкIэ титхыгъэ агъэфедэмэ тигопэщт.

Помидорхэм пцэжъые плъыжьыр арылъэу

Мыр шIыгъошIу ыкIи уемышхэкIэу IэшIу. Ащ хэлъхэр дэгъоу зэкIух ыкIи Iанэм дахэу къытещых.

Хэлъхэр: Помидорищ, творожнэ къое грамми 100, пцэжъые плъыжь ин мыущыугъэу.

ЗэрэпшIыщтыр:

Помидорыр тIоу зэгоуупкIыщт, джэмышх цIыкIумкIэ ыкIэхэр къипхыщтых. Пцэжъыер цIыкIоу уупкIэтэщт. Творожнэ къуаемрэ пцэжъыемрэ зэхэптэкъонышъ зэхэбгъэкIухьащт. Ар помидорхэм акIоцI иплъхьащт. Зелень зэфэшъхьафхэмкIэ бгъэдэхэнышъ Iанэм къытебгъэуцощт.


«Мухомор» зыфиIорэ шхыныгъор

ХьаIу цIыкIухэр лагъэм исхэу Iанэм тетэу зыплъэ­гъукIэ, нэгушIоу уямыплъын плъэкIыщтэп, ахэр къызэрагъэдахэрэм дакIоу шIыгъошIух.
Хэлъхэр: КIэнкIищ, ветчина – грамми 120-рэ, къое грамми 100, «Черри» зыфаIорэ помидорым фэ-
дэу – 15, нэшэбэгу — 1 — 2, майонез — джэмы­шхышхо 1 – 2, бгъэдэхэжьынэу зелень.

ЗэрэпшIыщтыр:

КIэнкIэ гъэжъуагъэхэмрэ къуаемрэ теркэ цIыкIум дэтэгъэкIых. Ветчинар цIыкIоу тэупкIатэ. Лагъэм илъхэу кIэнкIэр, ветчинар, къуаер зэхэтэгъэкIухьэх, майонез джэмышхышхоу 2 — 3 хэтэлъхьэ.

Помидорхэр тIоу зэготэупкIых. Нэшэбэгур хъураеу тэупкIатэ.

Лэгъэ тешъом цIыкIоу упкIэтэгъэ зеленир итэтакъо. Ар хьаIухэр уц къашхъоу зыхэсыщтхэр ары. Ащ ышъхьагъ нэшэбэгур тетэлъхьэ.

КIэнкIэр зыхэлъэу дэгъоу зэхэдгъэкIухьагъэр къэтэштэ, ащ мыинхэу хъураехэр хэтэшIыкIых. Хъураем ышъхьагъырэ ычIэгъырэ узатеIункIэкIэ хьаIум ылъакъо фэдэу къэхъущт. Ахэр нэшэбэгухэм атетэгъэтIысхьэ.

Ащ ышъхьагъ помидор ныкъохэр тетэлъхьажьых. ПэIо плъыжьмэ майонезымкIэ фыжь точкэхэр тетэгъэуцох.

Къыхэгъэщыгъэн фае Iанэр зэтебгъэуцонымкIэ сыхьат горэ иIэу мы шхыныгъор пшIымэ зэрэнахьышIур. Помидорымрэ нэшэбэгумрэ псы къакIэчъын ылъэкIыщт, ащ къыхэкIэу идэхагъэ тIэкIу зэщыкъоным ищынагъо къэуцу.

Быгъум фэдэу шIыгъэ салат

Мыщ ишIын къинэп, ау гъэшIэгъонэу къэлъагъо. Быгъум и Илъэсэу къихьэрэм Iанэм тетымэ, хьакIэу къакIорэмэ ашIогъэшIэгъоныщт.
Хэлъхэр: Чэт бгъэлыбэ — грамм 200, картоф — грамм 300, къое пытэм фэдэу — грамми 150-рэ, консервированнэ горошкэу — грамм 250-рэ, кIэн­кIиплI, варенэ колбаса — грамми 100, маслины — 3 — 4, петрушкэ къутэмэ цIыкIухэу 1 — 2.

ИщыкIагъэр тэгъэхьазыры.

Чэт бгъэлыбэр тэгъажъо. Ар тэгъэучъыIыжьы. Картофыр, кIэнкIэр тэгъажъох. КIэнкIэм ыкIоцI илъым­рэ фыжьэу ышъхьагъ телъымрэ зэфэшъхьафхэу теркэ нэдым дэтэгъэкIых. Картофыри теркэм дэтэгъэкIы. Быгъум «бжъакъо» фэхъущтыр къуаем къыхэтэупкIышъ, къэнагъэр теркэм дэтэгъэкIы. Лы гъэжъуа­гъэр цIыкIоу тэупкIатэ. Салатыр зэтетлъхьанэу етэгъажьэ. Лагъэм ыгузэгу лы гъэжъуагъэр итэлъхьэ. Ащ майонез тIэкIу щытэфэ. ЯтIонэрэу къуаер тетэтакъо. Ащи майонез щытэфэ. Нэужым горошкэр тетэтакъо. Ащ кIэнкIэ гъожьыр тетэтакъо (зы джэмышхышъхьэ салатым игъэкIэрэкIэн пае къэтэгъанэ). Майонез ащи тетэлъхьэ. Ащ ышъхьагъ картофыр тетэлъхьэ, щыгъу тетэтакъо ыкIи майонез щытэфэ. Картофым изы Iахь салатым къыхэкIын фае. Ащ быгъум «ыпэ» щыфэтшIыщт. Салатым ышъхьагърэ ыбгъухэмрэ кIэнкIэ фыжьыр атетэтакъо. Быгъум «ынатIэ» дэжь треугольник фэдэу шIыгъэу кIэнкIэ гъожьыр тетэтакъо.
Сыхьатрэ щытымэ салатыр зэхэхьанышъ нахь IэшIу хъущт.

Быгъум «ытхьакIумэхэмрэ» «ыпэрэ» колбасам хэтэ­б­зыкIы. МаслинитIур «нэхэм» апае къэтэштэ, ящэнэ­рэр «ыпэ» дэжь дгъэтIылъынэу зэфэдитIоу зэ­готэу­пкIы.
Iанэм зыщытедгъэуцощтым ыпэкIэ зигугъу къэтшIы­гъэхэмкIэ тэгъэкIэракIэ. Петрушкэ къутамэр готэлъхьажьышъ, мэфэкI Iанэм тхьыным фэхьазыр!


Бгъэжъэнэу зимыщыкIэгъэ IэшIоу «Еловые шишки»

Мыщ ишIын псынкIэ дэд. ПстэумкIи такъикъ I5 нахь ыхьыщтэп. Ау ащ иIэшIугъэрэ идэхагъэрэ кIэлэцIыкIуми, зыныбжь хэкIотагъэми агъэшIэгъощт.
Хэлъхэр: Натрыф хлопьехэр — грамми 160-рэ, дэшхо гъэтэкъуагъэу — грамми 100, сгущеннэ щэ (гъэжъуагъэу) – зы банк (грамм 370 — 380), шъоущыгъу убыкIыгъэр джэмышхышхоу — 2.

ЗэрэпшIыщтыр:

Натрыф хлопьехэр, дэшхор ыкIи сгущенкэ гъэжъуа­гъэр зэхэтэгъэкIухьэх. Конусым фэдэу щыт рюмкэхэу миллилитрэ 70 — 80 зэрыфэхэрэмэ акIоцI псымкIэ тэгъэуцIыны, щэе джэмышхымкIэ арытэлъхьэ. ТIэкIу тытеIункIэзэ итэубэ. Шхын IэшIур гъэучъыIалъэм сы­хьатищырэ дэтэгъэты.

Уахътэр зытекIыкIэ къэхъугъэ «шишкэхэр» къарытэхыжьых. Ахэр дахэу лагъэм итэгъэтIысхьэх, шъоущыгъу убыкIыгъэр тетэтэкъожьы.

Гухахъоу шъошх!

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Абрэдж Сэтэнай.