Адыгеим и ЛIышъхьэ кIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэрэр къафигъэцэкIэнэу къыгъэгугъагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ проектэу «Мечтай со мной» зыфиIорэм диштэу илъэсищ хъугъэу а Iофтхьабзэр зэхащэ.

Iофтхьабзэм илъэхъан гуфакIохэм сабый ибэхэр, гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс кIэлэцIыкIухэр, зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ сабыйхэмрэ нэжъ-Iужъхэмрэ зыкIэхъопсыхэрэр афагъэцакIэх. Илъэсищым къыкIоцI нэбгырэ мини 8 фэдизмэ яшIоигъоныгъэхэр афагъэцэкIагъэх. Тыгъэгъэзэ мазэм иублэгъу къыщегъэжьагъэу открыткэ мини 10-м ехъу къаIукIэгъах.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм изэхэсыгъо Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэр щызэха­щагъ. Республикэм и ЛIышъхьэ, парламентым идепутатхэм, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм открыткэхэр елкэм къыпахыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ открыткищ къы­пихыгъ, республикэм икIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсхэу ахэм арытхэр афигъэцэкIэнхэу къыгъэгугъагъэх. Диана Рябенкэр телескоп, Владислав Донченкэр элетрогитарэ, Артем Бондаренкэр бластер фай.

«Тихэгъэгу и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэр зэхащэныр хабзэ хъу­гъэ, ащ кIэлэцIыкIубэмэ амал арегъэгъоты зыкIэхъопсыхэрэр къадэхъунэу. Тэ тигуапэу ащ фэдэ шIушIэ Iофтхьабзэм тыхэ­лажьэ. АР-м иминистрэхэм я Кабинети, депутатхэми, муниципалитетхэм яIофышIэхэми ащ къыдырагъаштэ. Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэр къи­хьащт илъэсми Адыгеим щылъагъэкIо­тэщт. Ащ кIэлэцIыкIухэм гушIогъошхо къафехьы. Тэ тицIыкIугъом ИлъэсыкIэм тызэрежэщтыгъэр, тызыкIэхъопсыхэрэр къыщыддэхъунхэу тызэрэфэягъэр тыгу къэкIыжьы. Тихэгъэгу ис кIэлэцIыкIу пстэуми ягугъапIэхэр къадэрэхъу», —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс, зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ кIэлэцIыкIу 31-мэ, зы­ныбжь хэкIотэгъэ зы бзылъфыгъэм ИлъэсыкIэмкIэ яшIоигъоныгъэхэр афагъэцэкIэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу