Я ХХХ-рэ фестиваль-зэнэкъокъур

ЯорэдкIэ, якъашъокIэ зэлъэIэсых

Къэзэкъ культурэм ия ХХХ-рэ фестиваль Адыгэ Республикэм щыкIуагъ, зэхэщакIохэм зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Урысыем ишъолъыр 25-мэ ялIыкIохэр къэзэкъ культурэм ифестиваль хэлэжьагъэх. ЛъэIу тхылъхэр 121-мэ къатхыгъ. Тхьэмэфищым къыкIоцI осэшI купым хэтхэм зэгъэпшэнхэр ашIыгъэх. Дэгъухэм анахь дэгъужьхэм ацIэхэр къыраIуагъэх.

ЗэпэIудзыгъэхэу, онлайн шIы­кIэм тетэу фестивалыр кIуагъэ. Апэрэ едзыгъор чIыпIэ псэупIэхэм ащызэхащагъ. Те­кIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр кIэух зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Фестивалым тарихъ гъэшIэгъон иIэ хъугъэ. Германием икъалэу Аугсбургэ культурэмкIэ икуп фестивалым хэлажьэ шIоигъоу къыкIэлъэIугъ.

Къыблэ шъолъырым, Темыр Кавказым, Воронеж, Ярославль, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм фестивалым щытхъуцIэхэр къы­щыдахыгъэх.

Фестивалым иосэшI куп итхьа­мэтэ гъэшIуагъэу, Уры­сыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Виктор Захарченкэм къызэриIуагъэу, творческэ купхэм ахэтхэм ясэнаущыгъэ дэгъоу къагъэлъэ­гъуагъ. Ащ дакIоу лъэпкъым итарихъ, ищыIэкIэ-псэукIэ хэ­хъоныгъэу фэхъухэрэр искусствэм ыбзэкIэ къагъэлъэгъуагъ.

Культурэм иIофышIэхэм Урысыем икъэзэкъхэм яшэн-ха­бзэ­хэр, язэфыщытыкIэхэр къагъэлъэгъуагъэх. Якультурэ къы­зэ­фаIуатэзэ, нахьышIоу зэрэ­шIа­гъэх, яшIэныгъэкIэ зэхъожьыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэр

Зыныбжь икъугъэхэм орэд къаIуагъ. Ахэр ансамблэхэм ахэтыгъэх, нэбгырэ тIурытIу хъу­хэуи къыхэкIыгъ.

Мыекъуапэ илъэпкъ орэдыIо ансамблэу «Долинэм», пащэр Н. Ефремова, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мыекъопэ «Звон­ницэм» хэтхэу Нина Ефремовамрэ Дина Новиковамрэ апэрэ чIыпIэр къахьыгъ.

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу фольклор ансамблэу «Зернышкэм» текIоныгъэр къыдихыгъ.

Зыныбжь икъугъэ орэдыIохэу язакъоу яIэпэIэсэныгъэ къэ­зыгъэлъэгъуагъэхэм къалэу Калугэ щыщэу Полина Зам­ковам апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ. Курскэ иорэдыIохэу Юрия Чернякрэ Александр Тарасовымрэ ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

КIэлэцIыкIу хорхэр

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу ансамблэу «Казачатэм», пащэр Т. Мединская, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр Ярославль икIэлэцIыкIухэм ахьыгъ.

Къэзэкъ шэн-хабзэхэр

Ярославль хэкум иансамблэу «Плетенькэм», пащэр Къэралыгъо премиеу «Урысыем ыгу» зыфиIорэр къызыфагъэшъошагъэу О. Косауров, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Краснодар краим иансамблэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Пщынаохэр

Краснодар щыпсэурэ Иван Влачугэ зэкIэми къахэщыгъ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Мыекъуапэ щыщ пщынаоу Юрий Кобэ ятIонэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ.

Зэнэкъокъур

Воронеж хэкум искульпторэу Ирина Шульгинам текIо­ныгъэр къыдихыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэхэр нэбгырищмэ афагъэшъошагъэх.

Бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэхэмкIэ зэнэкъокъоу зэха­ща­гъэм Апшерон районым икъуты­рэу Николаенкэм щыщэу Юлия Васильевам апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ. ЯтIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэри Краснодар краим щыщхэм ахьыгъэх.

КъэшъокIо купхэм язэнэкъокъу

Къалэу Ярославль иансамблэу «Плетенькэм» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Краснодар кра­им иансамблэу «Мужествэм» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр къэзэкъ культурэм ия ХХХ-рэ фестивалэу 2021-рэ илъэсым, жъоныгъуа­кIэм и 28 — 30-м Адыгэ Рес­публикэм щыкIощтым хэлэжьэнхэу къырагъэблэгъагъэх.

— Фестивалыр игъэкIотыгъэу Адыгэ Республикэм щызэхэтщэщт, — къытиIуагъ Мые­къуапэ икъэзэкъхэм япащэу Александр Даниловым. Твор­ческэ купхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъощт. Адыгеим изыгъэпсэфыпIэхэр, икъушъхьэ да­хэхэр, лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIэ щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэр, лъэпкъхэр зэгурыIохэу респуб­ликэм зэрэщыпсэухэрэр ядгъэлъэгъущтых. Культурэм тызэрэзэфищэрэр тиорэдхэм, усэхэм къащытIощтых, тикъашъохэм къащыдгъэлъэгъощтых.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итхэр: фестивалым хэлэжьагъэхэр.