Яблэнэрэу къыхьыгъ

Урысыем ушумкIэ и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ къалэу Владимир зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьа­гъэх.

— Спортсмени 5 Владимир дгъэкIогъагъэ, зэкIэми медальхэр къахьыгъэх, — къытиIуагъ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт ия 5-рэ курс щеджэрэ Кристина Морозовар Урысыем и Кубок фэбэнагъ. Адыгеим щапIугъэ пшъашъэр кг 70-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэ­къокъугъ, иIэпэIэсэныгъэкIэ хэпшIыкIэу къахэщыгъ. К. Мо­розовам яблэнэрэу Кубокыр къыдихыгъ. Анахьэу дгъэшIагъо­рэр зэкIэлъыкIоу дышъэр яблэнэрэу къызэрихьыгъэр ары.

Кристина Морозовар зыгъасэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэр къы­зэрэтиIуагъэу, пшъашъэм икъулай дэгъоу ыгъэфедагъ, къенэкъокъу­гъэхэм гугъэ аримыгъэшIэу атекIуагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым и МГГТК щеджэрэ Вилена Парамоновам, кг 60, тыжьыныр къыхьыгъ. Спортсменкэ цIэрыIоу къалэу Владимир зыщызыгъэсэрэ Ирина Никешинар кIэух зэIукIэгъум В. Парамоновам къыщытекIуагъ.

Зыныбжь икъугъэхэм язэнэ­къокъу Гаджимурад Муртазалиевыр, кг 70-рэ, апэрэу ахэлэ­жьагъ. Тренерхэр ащ къыщытхъу­гъэх, джэрзыр къыфагъэшъошагъ.

НыбжьыкIэхэм язэIуIэгъухэм Виктория Чугреевамрэ, кг 60, Муслим Атлыевымрэ, кг 65-рэ, тыжьынхэр къащахьыгъэх.

Нэбгырэ 300-м нахьыбэ Владимир щызэнэкъокъугъ. Тибэна­кIохэр республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Ко­митет, спорт еджапIэу N 2-м ипащэхэм афэразэх.

К. Морозовам имедалитIу

Хэгъэгум изэнэкъокъоу Рязань щыкIуагъэм хъулъфыгъэ­хэри бзылъфыгъэхэри хэлэжьагъэх. IэкIэ утынхэр ехыгъэнхэм нахь фэIэпэIасэр къыхэгъэщыгъэным спортсменхэр фэбэ­нагъэх.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ Кристина Морозовам, кг 70-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Зэхэпхъэгъэ онтэгъугъэ зиIэ­хэм якуп К. Морозовар щыIу­кIагъ дунаим дышъэр къыщызыхьыгъэ Анна Гладких. Ставрополь щыщ Кристинэ, кг 75-рэ, ащ текIуи, дышъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

Дунаим дышъэр къыщызыхьыгъэ Вероника Футинар Урысыем спортымкIэ изаслуженнэ мастер, кг 20 фэдизкIэ К. Морозовам нахь онтэгъу. В. Футинар тIэкIу дэдэкIэ К. Морозовам ыпэ ишъыгъ, зэIукIэгъур ыхьыгъ. Кристинэ ятIонэрэ хъугъэ.

«ТекIоныгъэм икъыдэхынкIэ гуетыныгъэ анахь ин къызыхигъэ­фагъ» зыфиIорэ хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтыныр Кристина Морозовам къыфагъэшъошагъ, къыщытхъугъэх.

Къалэхэу Владимир, Рязань ащыкIогъэ зэнэкъокъухэм ти­спортсменхэр афигъэхьазырыгъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэр.