Щынэгъончъэныр зэкIэмэ анахь шъхьаI

УФ-м и Лъэпкъ гвардие и Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм 2020-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу зэхищэгъагъэм хэлэжьагъэх ГъэIорышIапIэм ипащэу И. Гричановыр, ащ игуадзэу А. Сорокиныр, отделым ипащэу А. Власовыр, журналистхэр.

И. Гричановым пэублэм къызэри­IуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым Лъэпкъ гвардием икъулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр къэралыгъо ыкIи общественнэ щынэгъончъэныр, цIыфхэм яфитыныгъэ ыкIи яшъхьафитыныгъэ къэухъумэгъэнхэр ары. АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ ГъэIорышIапIэмрэ зэгъусэхэу общественнэ-политическэ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Мы илъэсым Росгвардием иподразделениехэу ОМОН-м ыкIи СОБР-м якъулыкъушIэхэм хэушъхьафыкIыгъэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыгъэхэм къакIэ­лъыкIоу бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу зэгуцэфэхэрэ нэбгырэ 58-рэ къаубытыгъэх, административнэ хэбзэукъоныгъэ 1095-рэ къыхагъэщыгъ. Iашэр гъогогъу 228-рэ, щэ зэфэшъхьафи 6-рэ, наркотик зыхэлъ пкъыгъо грамм 30-рэ къапкъырахыгъэх.

А. Власовым пэублэм къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ивневедомственнэ къулыкъу шъолъырым ит псэолъэ 1209-рэ къегъэгъунэ.

2020-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу общественнэ рэхьатны­гъэр къэухъумэгъэным, щынэгъончъэныр гъэлъэшыгъэным фэшI ГъэIорышIапIэм иподразделение дэкIыгъуи 110-рэ иIагъ, хэбзэукъоныгъэ 91-рэ къызэтырагъэуцуагъ, ахэм ахахьэ физическэ ыкIи юридическэ лицэхэм алъэныкъокIэ къа­гъэгъунэрэ мылъку 23-рэ.

Iофтхьабзэу зэхащагъэхэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэу зэгуцэфэхэрэ нэбгырэ 290-рэ, бэшIагъэу зылъыхъущтыгъэхэ нэбгыри 4 къаубытыгъэх. Административнэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъогъэ нэбгырэ 260-рэ агъэунэфыгъ.

И. Гричановым кIэухым къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым УФ-м и Лъэпкъ гвардие и Федеральнэ къулыкъу Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ичIыпIэ къу­лыкъухэм Iоф зэрашIагъэм зэфэхьысыжьэу фашIыгъэмкIэ, Адыгеим щыIэ ГъэIорышIапIэм ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Республикэм ищыIэкIэ-псэукIэ нахьы­шIоу гъэпсыгъэнымкIэ Лъэпкъ гвардием мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Арышъ, къулыкъум шIуагъэ къытэу иIофшIэн зэхищэным, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу­ным, ахэр къыухъумэнхэм тапэкIи анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр ГъэIорышIапIэм ипащэ къыIуагъ.
КIАРЭ Фатим.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.