УзэрэзекIощтыр агу къагъэкIыжьы

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм зэригъэунэ­фы­гъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым республикэм щыпсэоу нэбгырэ 1408-мэ пэтхъу-Iутхъур къяолIагъ. Мыекъуапэ хэушъхьафыкIыгъэу пштэмэ, пчъагъэр нэбгырэ 546-рэ мэхъу.

Унагъом исхэм ащыщ пэт­хъу-Iутхъур е коронавирусыр къеолIагъэмэ адрэхэр зэрэзе­кIонхэ фаер специалистхэм джыри зэ шъугу къагъэ­кIыжьы.

1. Врачым укъеджэщт.
2. Сымаджэр унэ шъхьаф илъын фае, амал щыIэмэ, зы метрэ нахь благъэу нэмыкIхэр екIуалIэ хъущтэп.
3. КIэлэцIыкIу, нэжъ-Iужъ исымэ, ахэм пэчыжьэ зашIын фае.
4. СыхьатитIу пэпчъ унэм жьы къабзэ къибгъэхьащт.
5. Къэбзэныгъэм улъыплъэ­ныр, дезинфекцие пшIыныр шIокI зимыIэ Iоф.
6. ЗэкIэ унагъом исхэм аIэхэр непэ пчъагъэрэ атхьа­кIынхэ фае.
7. Сымаджэр зэрэшхэщт хьакъу-шыкъухэр шъхьафы шъушIых.
8. Ащ ифэIо-фашIэхэр ыгъэ­цакIэу шъхьащытым нэгуихъо Iулъын, Iалъэхэр пылъынхэ фае.
9. Унагъом щыщэу зы нэ­бгырэ епхыгъэмэ нахьышIу.
10. Сымаджэр зэрылъ унэр нахьыбэрэ дезинфекцие пшIын фае.