ТХЬЭРКЪОХЪО Теуцожь Якъубэ ыкъор

Къуаджэу Гъобэкъуае иефэндэу Тхьэркъохъо Теуцожь Якъу­бэ ыкъом, тыгъэгъазэм и 26-м, илъэс 82-м итэу идунай ыхъо­жьыгъ. Теуцожь къуаджэм къыщыхъугъ, щеджагъ, унагъо щишIагъ, игъэшIэ гъогуи щикIугъ. Яни яти опсэуфэхэкIэ яунагъо быслъымэн диныр щагъэлъапIэу, нахьыжъымэ якIуапIэу щытыгъ. Ащ къахихыгъэу ежьыри диным фэщагъэ хъугъагъэ. ЩэIэфэкIэ, Теуцожь гукIэгъушхо хэлъэу, шъыпкъагъэр икIасэу, ныбджэгъуныгъэр ыгъэлъапIэу псэугъэ — лэжьэкIуагъэ, щысэрэ шапхъэрэ зытырахырэ цIыфыгъ.


Къинымрэ гушIуагъомрэ зэголъыхэу гъашIэм къыщекIокIых. Ахэмэ зи къаухьэрэп, зыIумыкIэрэ унагъуи щыIэп. ГушIуагъор къытфакIомэ, зэкIэри тщыгъупшэжьыгъэу, дунай псэур тфимыкъоу, игъэкIотыгъэу тихъяр зетэхьэ. Къиныр къытфакIомэ дунаир зэжъоу, узэу тиIэмэ зыкъаIэтыгъэу, тыгукIи тыпсэкIи IэпыIэгъу тылъыхъоу тыгуIэзэ зытэплъыхьэ. Джащ дэжьым Тхьэмрэ ащ фэлэжьэрэ цIыфхэмрэ апэу тыгу къэкIых. ЩымыIэжьыр къабзэу, тхьэлъэIу дахэхэри фаIуагъэхэу, дыуахь лъапIэхэри къыфахьыгъэхэу Тхьэм ыпашъхьэ рагъэ­хьажьымэ хэти шIоигъу. Джа лъэхъаным тикъин зезыхьэрэ цIыфхэр пчэгум къеуцох. А пчэгум уитыным нахь Iоф къин дунаим тетэп. Хымэ лыузыр зэхапшIэу, къиныр къызфэкIогъэ Iэхьыл-гупсэхэр бгъэIасэхэу, бгъэгугъэхэу гупшысэхэр, гущыIэхэр къэбгъотынхэр псынкIэп. Илъэс пчъагъэм а пчэгум Теуцожь мыпшъыжьэу итыгъ, иIофи, ижабзи зэгъэфагъэхэу зэрихьагъэ. Теуцожь зылъымыIэсыгъэ унагъо къуаджэм дэсэп. Гъусэу иIэхэри ыгъэ­даIохэу, зэгурыIоныгъэ ин азфагу илъэу, зыфэгъэ­зэгъэ Iофхэр яшъыпкъэу зэрахьагъэ. Ащ голъэу къуаджэм дэс ныбжьыкIэхэми япIуныгъэ-гъэсэныгъэ фэгъэхьыгъэу макIэп зэрахьагъэр. Загъорэ ахэмэ къиныкIэ къалэжьыгъэ щытхъум икъоу игугъу афэтымышIыжьэу, тымыгъэлъэпIэжьыхэу къыхэкIых. Теуцожь ушъхьарытэу, къуаджэм дэсхэр ежь зэригъэлъэпIагъэ­хэу, зэригъэрэзагъэхэу, бгъэлъэпIэжьыныр къылэжьыгъ. ФэпIуапхъэри, фэпшIапхъэри бэ.

Ау непэ зэпахырэ узэу дунаим къыщекIокIырэм тишэн-хабзэхэри, тизекIуакIэхэри зэщигъэкъуагъэх, зэблихъугъэх. Ащ къыхэкIэу, Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэмрэ Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ и Советрэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм­кIэ» унагъоми, лIакъоми, афэтхьаусхэх, щымыIэжьыми Тхьэм фелъэIух:

«Теуцожь игъэшIэ гъогу щыуагъэрэ хэукъуагъэрэ щишIыгъэ­мэ фигъэгъунхи, къылэжьыгъэ шIушIагъэхэр, псэпэшIагъэхэр фигъэбэгъуагъэхэу, Алахьэм ыпашъхьэ ихьажьынэу, джэнэтым щигъэгушIожьыгъэ быслъымэнымэ ащыщ ышIыжьынэу. ЦIыфыр зыгъэиныри цIыфыр зыгъэцIыкIури кIуачIэри амалыри Алахьэм зэрехьэ. Теуцожь унагъоу зыхэкIыгъэми, лIакъоми, якъин раукIочIынэу амалырэ кIуачIэрэ къаритынэу Тхьэм телъэIу. Псауныгъэ пытэ яIэу, ядунай мамырэу, Теуцожь щэIэфэ зыфэ­лэжьэгъэ дунэе зафэм хэтыхэу бэгъашIэхэу, гупсэфыхэу псэунхэу тафэлъаIо».

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьамат.

Къэрдэнэ Аскэрбый.
Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтий.