Лъэшэу сафэраз

Зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор непэрэ лъэхъа­ным илIыхъужъхэу медицинэм иIофышIэ­хэр ары.

Мы илъэсэу икIырэм иIоныгъо мазэ дунаир зэлъызыкIугъэ коронавирусыкIэм сэри сырихьылIи, ащ «ишIушIэкIэ» Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым щагъэпсыгъэ госпиталым сы­чIэфэгъагъ. СиIофхэм язытет уигъэгушIонышхоу щытыгъэп, къин слъэгъугъ, ау слъакъо сы­къытеуцожьыгъ. Ар сэрэп зи­шIушIагъэр, пстэумэ апэу вра­чэу къысэIэзагъэхэр ары, ащ ыуж укъикIымэ, медсестрау, медбратэу ахэм къатхыгъэр къысэзышIэфыгъэхэр, нэмыкIэу сымаджэхэм къадекIокIэу сызчIэфэгъэ отделением чIэтхэр ары.

Хэты сыд еIоми, сэ сшъхьэкIэ сыушэтыгъэ тимедицинэ иIо­фышIэхэр акIуачIи, агуи, апси халъхьэзэ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр. КъызэрэсIуагъэу, Iоныгъор ары сызчIэфагъэр госпиталым, ау ащыгъуми сымаджэу чIэлъыгъэр бэ. Мэзэ пчъагъэ хъугъэу вирусым ущызыухъумэрэ шъошэ зэтегъэпытахьыгъэшхохэр ащыгъэу ащ Iоф щызышIэхэрэр зэрэпшъыгъагъэхэр, кIуачIэу яIэр гъунэм зэрэнэсыгъагъэр нафэ, ау зыпарэкIи ар къызхамыгъэщэу япшъэрылъхэр агъэцакIэщты­гъэх. Зы нэбгырэ иIоф Iэпэ-дэлэл ышIыгъэу тлъэгъугъэп.

Мы зэпахырэ узыр кIэ, икъу фэдизэу зыфэдэр зэрамыгъэшIагъэуи аIо, ау иIофшIэн хэшIыкI фыримыIэу, цIыфым ри­пэсыщтыр ымышIэу зы врач тырихьылIагъэп. Пчыхьэми пчэдыжьыми тэ къытэIэзэнэу къы­тэпхыгъэ врачыр къытхахьэ­щтыгъ, нахь хьылъэхэм непэ пчъагъэрэ ашъхьагъ къихьэ­щтыгъ.

Юсуп Байзэт врачэу сэ къы­сэIэзагъ. Коронавирусыр къытхэмыхьэфэкIэ хирургэу Iоф ышIагъ, узыр къызежьэм, ащ узэ­ребэныщтым зыфигъэсэ­жьыгъ. Илъэс 29-рэ ныIэп ыныбжьыр, щыIэныгъэр ыпэ илъ. Арэу щытми, исэнэхьат къыфигъэуцугъэ пшъэрылъыр егъэцакIэ, уз мэхъаджэр къео­лIэным ищынагъо шъхьащытэу Iоф ешIэ.

«ЗэкIэри дэгъу хъущт, шъугу шъумыгъэкIод» ренэу къытиIощтыгъ. Ар зызэхэтхыкIэ, ты­зэтеуцожьынышъ, тиунагъохэм тызэрахэхьажьыщтым тицыхьэ телъ къэхъущтыгъ. Тыпфэраз, Байзэт, тхьауегъэпсэу!

Ащ ыужым кардиологэу Даур Мадинэ къысэIэзэнэу хъугъэ. Бзылъфыгъэ пIокIэ цIыкIоу, шъабэу, макIэу гущыIэу, ау нэщх­-гущх зэпытэу щыт. Iэзэгъу уцхэм анахьэу ар къызэрэт­IущхыпцIэрэм нахьыбэу ишIуагъэ къытэкIыгъ сшIошIы. Коронавирус мэхъаджэм уз гъэтIы­лъыгъэу тиIагъэхэр къыгъэбырсырыгъэхэу, къин тыхэтыгъ. Мадинэ упчIэхэр бэу теттакъощтыгъэх. Хэзыгъэ имыIэу зэкIэми джэуап зэхэугуфыкIыгъэ къаритыжьыщтыгъ, щэIэгъэшхо къытфыриIагъ. Шъхьащэ фэтэшIы тиврач шъэбэ цIыкIу!

Къытхахьэщтыгъ врач ныбжьыкIэу Ангелина Гутаревари. Ар тэ къытэпхыгъэу къытэ­Iа­зэхэрэм ащыщыгъэп, дежурствэ иIэ зыхъукIэ, тиIофхэм язытет зыщигъэгъозэнэу къычIа­хьэщтыгъ. Ау ренэу ыгу еты-гъэу къытэдэIущтыгъ, упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыщтыгъэх. Зыгорэм IэпыIэгъу ищыкIагъэмэ Iэпэдэлэл ышIыгъэп, нэужыми ынаIэ тыригъэты­щтыгъ.

Сэ сшъхьэкIэ згъэшIагъо­щтыгъэр нэбгырэ пэпчъ раIон, зэ­рагъэрэхьатын къызэрагъотыщтыгъэр ары. Ащ фэдэу гу­кIэгъу хэлъэу, дахэу, шъабэу къызыбдэгущыIэхэкIэ, угу къыда­щаещтыгъ, узым уебэны пшIоигъоу, кIочIэ тIэкIоу уиIэр еп­хьы­лIэщтыгъ. Ащ тетэу зы нэ­бгырэп, нэбгыритIоп ахэм сэ слъэгъузэ узым къыIэпахы-
гъэр, щыIэныгъэм къыхащэжьыгъэр.

Ахэр зэкIэ къыгурыIощтхэп ащ фэдэ чIыпIэ имыфа­гъэм… Жьэу дунаим тетыр бэ, ау ар о пфэхъурэп, уетхьалэ… Тхьэм селъэIу ащ фэдэ чIыпIэ ащ нахьыбэрэ зыпари имы-­
­фэ­жьынэу.

Ныбжьи сщыгъупшэжьыщтэп отделением чIэт медсестрахэм ащыщэу Вероника Поли­таевам игущыIэхэр. «ЦIыф пстэуми: министрэми, пхъэ­нкIа­кIоми, зынэхэм ымылъэгъу­рэми, зытхьакIумэ зэхимыхырэми.., дунаим псаоу тетынэу фитыныгъэ иI. Арышъ, тыздеIагъэу, зыпсэ къэдгъэнагъэр на­хьыбэ къэси, тэркIэ нахь гу­шIуагъу» ыIуагъ ащ.

Коронавирусыр къежьэным ыпэкIэ медицинэм инэмыкI сэ­нэхьат рылажьэщтыгъэу бэ гос­питалым непэ Iоф щызы­шIэрэр. Зыр хирургыгъ, адрэр гум еIазэщтыгъ, ящэнэрэр нев­рологыгъ… ГущыIэм пае, къыз­щытэIазэщтыгъэхэм чIэтыгъэ медбратэу Павел Зарапиным поликлиникэм массажистэу Iоф щишIэщтыгъ. Медицинэм те­гъэуагъэм хахъуи, IэпыIэгъу ящыкIагъэ зэхъум госпиталым къэкIуагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым имедицинэ институт истудентыбэ мыщ чIэт. Ахэр врачхэм яIэпыIэгъушхох, цIыфэу чIэлъхэм ягужьыдэгъэкIыпIэх. Лъэшэу сафэраз ныбжьыкIэ цIыкIухэм. СыхьатныкъокIи тиза­къоу тыкъагъанэщтыгъэп, тикIа­лэхэм фэдэу къытфэгумэкIхэу ташъхьагъ итыгъэх. ЕтIани зэкIэ къыташIэфын фаер ашIэщтыгъ, хэшIыкI зэрэфыряIэр къахэщэу аIэ екIущтыгъ. Ахэр врач хьазырых.

ЫпэкIэ зигугъу къэсшIыгъэ­хэм анэмыкIэу госпиталым ия 7-рэ къат Iоф щызышIэхэрэм ацIэ къесIомэ сшIоигъу. Ахэр: сабый ежэрэ бзылъфыгъэхэу коронавирусыр къызэолIагъэхэм яIэзэрэ врачэу Ольга Бережнаяр, медсестрахэу Светлана Гаджиевар, Наталья Шевченкэр, Вероника Кулагинар, Анна Тахмазян, Ирина

Букановар, Галина Авдеевар, Джавгарат Ширововар, медбратхэу Бикаев Мовсур, Ганукаев Джабраил, Дадаев Лом-Али, Оз Кемал, Арсмик Арземиковыр, санитаркэхэр.
Сэ сшъхьэкIи, я 13-рэ пала­тэм къыздилъыгъэхэм ацIэкIи зэпстэумэ «тхьашъуегъэ­псэу» ясэIо, шъхьащэ афэсэшIы! Псау­ныгъэ пытэ яIэнэу, уз мэхъа­джэм къыухьанхэу, яунагъомэ адатхъэу щыIэнхэу са­фэлъаIо!

МЭЩЛIЭКЪО Сафыет.
Къалэу Мыекъуапэ.