Къеблагъ, ИлъэсыкIэр!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние 2021-рэ ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр он­лайн шIыкIэм тетэу зэхещэх.


Филармонием итворческэ купхэм спектаклэхэр, концертхэр къагъэлъа­гъох. Нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыным» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав къыIуагъ пшысэхэм атехыгъэ къэгъэлъэгъонхэр кIэлэцIыкIухэм зэра­шIогъэшIэгъонхэр. Дмитрий Голубецкэм ЛIыжъ ЩтыргъукIым ипхъуантэ фэгъэ­хьыгъэу ытхыгъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэ­гъоным тыгъэгъазэм и 26-м еплъыгъэх.

Урыс лъэпкъ Iэмэ-псымэхэмкIэ оркестрэу «Русская удалым», художест­веннэ пащэр Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Андрей Ефименко, ИлъэсыкIэ концертэу ыгъэхьазырыгъэр тыгъэгъазэм и 28-м филармонием щалъэгъущт.

Музыкальнэ искусствэм ибаиныгъэхэр зэхэщакIохэм агъэфедэхэзэ, Францием икъэлэ шIагъоу Париж, Грецием, Армением, Румынием, Аргентинэм, Темыр Америкэм ящыIакIэ нахь куоу зыщыдгъэгъозэщт.

Ансамблэу «Ошъутенэм» ыгъэхьазырыгъэр макIэп. ИлъэсыкIэр къызэрэ­сыгъэм фэгъэхьыгъэ къэтыныр музыкэм имэфэкI дахэ хъугъэ. Художественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм искусствэ­хэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьа­кIэко Алый зэригъэфэгъэ программэр дунаим щыцIэрыIо артистхэм яхьылIагъ. Ижъырэ адыгэ орэдхэр, лъэхъанэу тызыхэтым аусыгъэ лъэпкъ мэкъамэхэр къэгъэлъэгъоным щагъэжъынчыщтых.

Ансамблэм иорэдыIохэм ямэкъэ чан едэIухэрэм тикомпозиторхэм ятворчест­вэ уигъэгушхонэу зэрэщытыр ИлъэсыкIэ къэгъэлъэгъоным щызэхэтхыщт.

Къэралыгъо симфоническэ оркестрэм икъэгъэлъэгъон тыгъэгъазэм и 30-м теплъыщт.

Э. Рязановым ифильмэхэм ащыIурэ музыкэр ИлъэсыкIэм имэфэкI щызэхэтхыщт. П. Чайковскэм, И. Штраус, В. Мо­царт, А. Нэхаим, А. Хачатурян, нэмыкI композиторхэм аусыгъэхэр концертым щыIущтых.

Художественнэ пащэу, Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Темыркъэнэ Петр, дирижер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым, оркестрэм идирижер ныбжьыкIэу СтIашъу Къэплъан артистхэм япащэх.

ИлъэсыкIэ къэгъэлъэгъонхэр искусст­вэр зышIогъэшIэгъонхэм лъэшэу агу ри­­хьыщтэу тэлъытэ. ИлъэсыкIэм насып зэкIэми къафихьынэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.