Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъ

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм самбэмкIи, дзюдомкIи лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъум илъэс 18-м нэс зыныбжь кIалэхэр хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ зэнэкъокъум икъызэIу­хын ехьылIэгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Кобл Якъубэ зэхищэгъэ спорт еджапIэр дунаим щашIэ.

Спортсмен цIэрыIохэр, цIыф гъэсагъэхэр еджапIэм къычIатIупщыгъэх. ЩыIэныгъэм игъогу тырищагъэхэр IофшIапIэхэм, спорт еджапIэхэм пащэ афэхъугъэх, тренер-кIэлэегъаджэ хъугъэх. КъытфишIагъэр тщыгъуп­шэрэп.

Кобл Якъубэ ТIопсэ районым икъуаджэу ШIоикъо 1939-рэ илъэ­сым, тыгъэгъазэм и 27-м къыщыхъугъ. Унэгъо Iужъум щапIугъ. Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм дышъэр къащызыхьыгъэхэр ыгъэсагъэх. Якъубэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр илъэс къэс Мыекъуапэ щызэхащэх.

Республикэм испорт еджапIэ дзюдомкIэ шIэжь зэIукIэгъоу щыкIуагъэм командэхэм яIэпэIэ­сэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Шъынэхъо СултIан, Тимур Косенковыр, Мэрэтыкъо Айдэмыр, Ордэн Батыр, Григорий Саакян текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ командэм хэтыгъэх.

«ЧIыгушъхьэм» ятIо­нэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Хьаджэкъо Айтэч, Хьэпэе Рэдэд, Эдуард Мирошниковым, Иляс Темоевым, Ваган Григорян ты­жьы­ныр афагъэ­шъо­шагъ.

«Ошъутенэм» ящэ­нэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Шыбзыхъо Алый, Еутых Тамерлан, ЖакIэмыкъо Темыркъан, Руслан Мозговоир, Пщыгъонэ Айтэч командэм фэбэнагъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм Бастэ Сэлымэ афэгушIуагъ. Кубокхэр, щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр бэнакIохэм аратыжьыгъэх, Адыгэ Республикэм ыцIэ спортышхом нахь лъагэу щаIэтынэу афаIуагъ.