Илъэсыр имыкIызэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фашIын ямурад

«Единэ Россием» изаконопроектэу мэзхэм яхьылIэгъэ Кодексым зэ­хъо­кIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэм Къэралыгъо Думэм чIыопс къэкIуапIэхэмкIэ, мылъку, чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет хэплъагъ.

Комитетым итхьаматэу, гъэтэрэзыжьынхэр къэзыгъэхьа­зырыгъэхэм ащыщэу Николай Николаевым къызэриIуагъэмкIэ, мы охътэ благъэм экспертхэр законопроектым тегущы­Iэщтых, илъэсыкIэр къимыхьэзэ ар аштэ ашIоигъу.

Мэзхэм афэгъэхьыгъэ Ко­дексым гъэтэрэзыжьынэу фа­шIыщтхэр «Единэ Россием» Къэралыгъо Думэм къазыщыхилъхьагъэр шэкIогъум ыгузэгу ары. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу ахэр къа­гъэхьазырыгъэх.

Николай Николаевым къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, цифрэ шапхъэм зытехьэхэкIэ ыкIи хэ­бзэукъоныгъэхэр нахь макIэу ашIыхэ зыхъукIэ, мэз отраслэм нахьыбэу федэ къытыщт, хьа­къулахьхэу бюджетхэм арыхьэ­рэми къыхэхъощт, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэри щыIэ хъущтых.

Апэрэу хэплъэнхэм законопроектыр джыдэдэм фагъэхьазыры. Комитетым итхьаматэ зэрилъытэрэмкIэ, мэз отраслэм зэхъокIыныгъэшхоу фэхъущтхэмкIэ гъэтэрэзыжьынхэр ублапIэ хъущтых. Партиемрэ мэз отраслэм илIыкIохэмрэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фа­шIыщтхэмкIэ предложениехэр къагъэхьазырых.

Мэзхэм афэгъэхьыгъэ Ко­дексым зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэм адэлажьэу «Единэ Россием» зыригъэжьагъэр 2019-рэ илъэсыр ары. Партием игъо ылъэгъугъ космосымкIэ мэзхэм зэралъыплъэщт шIыкIэр къыхэхыгъэнэу, чъыгхэр хэ­бзэнчъэу изыупкIыхэрэм ябэныжьыгъэнымкIэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофшIэн агъэлъэ­шынэу, машIом мэзхэм закъыщимыштэным пае мэзпэсхэр нахьыбэ шIыгъэнэу. Мэз отрас­лэм илIыкIохэмрэ экспертхэмрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэдэгущы­Iэгъухэр шъолъырхэм ащыкIуагъэх. Мы хэбзэгъэуцугъэми, нэмыкI законхэу пхъэм игъэзекIон фэгъэхьыгъэхэми зэхъо­кIыныгъэу афашIыщтхэм ахэм щатегущыIагъэх.

Рослесхозым къызэритыгъэм­кIэ, 2019-рэ илъэсымрэ 2020-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъорэ чъыгхэр хэбзэнчъэу зэ­рэраупкIырэр нахь къеIыхыгъ. Ау гъогогъу мин 50-рэ хабзэм дэхыхэзэ пхъэр агъэхьазырыгъэу хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм къыхагъэщыгъ. Сомэ миллиард 35-рэ чIэнагъэу ашIыгъ. Урысыем къыщагъэхьазырыгъэ пхъэхэр хэбзэнчъэу Китаим, Японием, Финляндием, союзнэ республикщтыгъэхэм зыщэщтыгъэ куп 200-м ехъумэ ягъогупэ пабзыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ты­гъэгъазэм иIэгъэ зэхэсыгъом республикэ парламентым идепутатхэм федеральнэ законэу «Урысые Федерацием и Кодексэу мэзхэм яхьылIагъэмрэ Урысые Федерацием изаконодательнэ актхэу пхъэм игъэзекIон фэгъэхьыгъэхэмрэ зэ­хъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм къы­щыдырагъэштагъ.

«Мэзхэм афэгъэхьыгъэ хэ­бзэгъэуцугъэм джыри Iоф дэшIэжьыгъэн фаеу зэраIорэр игъоу сэлъытэ, — къыIуагъ зе­кIонымкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Ко­митетым итхьаматэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Игорь Ческидовым. — Тиреспубликэ мэзхэр бэу итых, тэркIэ а законопроектым мэхьанэшхо иI. Урысые Федерацием мэзхэмкIэ и Кодекс зэхъокIыныгъэхэр зыфашIыхэкIэ, мэз къэкIуапIэ­хэм яучет нахь тэрэзэу ашIын, пхъэм игъэзекIонкIэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыхэрэм гъунэ алъафын, хэбзэнчъэу чъыгхэр зэрэраупкIыхэ­рэмкIэ чIэнагъэр къырагъэ­Iыхын, мэз отраслэм шIуагъэу къытырэм зыкъыра­гъэIэтын алъэкIыщт».