Гъогухэр щынэгъончъэнхэм фэIорышIэ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм ащыщ. 2024-рэ илъэсым нэс хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу зытехъухьэрэ чIыпIэхэр фэдитIукIэ нахь макIэ шIыгъэнхэу ащ къыдыхэлъытагъ.

Гъогур щынэгъончъэ хъуным пае ар бгъэцэкIэжьын закъор икъурэп. Зэхэубытагъэу Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ ащы­гъэцэкIэгъэн фаеу щыт. Адыгеим гъогоу щагъэкIэжьыгъэхэр щынэгъончъэнхэм пае зэшIуа­хыщтхэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо афэ­хъугъ. Ахэм шIуагъэ къызэратырэр цIыфхэм еплъыкIэу яIэ­хэм къаушыхьаты. Республикэм игъо­гухэм нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр зэ­ра­фэхъугъэхэр бэмэ къыхагъэщыгъ.

«Адыгеяавтодорым» лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу псэупIэхэм ащагъэцэкIэжьыгъэ­хэр къызэрагъэнэфыщтхэ кIуа­пIэхэр илъэситIу хъугъэу егъэ­псых. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ нэфрыгъози 7 щагъэуцугъ, щыр «Т7» зыфиIорэ лъэпкъым фэ­дэх.

Джащ фэдэу гъогушIхэм гъогу зэхэкIыпIэхэм тамыгъэ­хэр ащагъэкIэжьыгъэх, лъэсрыкIохэр бэу зыщызэблэкIырэ чIыпIэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм адэжькIэ гъогухэм теIэтыкIыгъэ чIыпIэхэр ащагъэпсыгъэх, зэпырыкIыпIэхэр агъэтхъыжьыгъэх. Поселкэу Яблоновскэм общественнэ транспортыр къызщыуцущт чIыпIэхэр иIэ хъугъэх, урам зэблэкIыпIэхэм адэжькIэ лъэс­рыкIо гъогухэр къашIыхьагъэх.

— Гъогур зыдгъэцэкIэжьыкIэ ащ къыпэIулъ лъэсрыкIо гъогум, тамыгъэхэм, зэпырыкIыпIэхэм тынаIэ атедгъэтын фае, — къыIуагъ «Адыгеяавтодорым» ипащэу Алексей Корешкиным. — Видео ыкIи сурэт тезыхырэ камерэ 56-у дгъэуцугъэми игугъу къэпшIын фае. Непэ гъогур огъэкIэжь закъо­кIэ икъурэп. Арышъ, тапэкIи зэпстэур къыдэлъытэгъэным тынаIэ тетыщт.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ­ным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ 2020-рэ илъэсым имэзэ 11 гъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэ­хэм япчъагъэ къыщыкIагъ. Пстэ­умкIи 419-рэ агъэунэфыгъэр, гъэрекIо ар 505-рэ хъущтыгъэ.