Гъогухэм яшIын пае

Адыгеим игъогу хъызмэт хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм республикэм ихэбзэ къулыкъухэм лъэшэу анаIэ тет. Лъэпкъ проектым пшъэрылъэу къыгъэуцухэрэр икъоу гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэм ишIуагъэкIэ 2021-рэ илъэсымкIэ къыщыдэлъытэгъагъэхэр республикэм пхырищыгъахэх, 2022 — 2023-мкIэ щыгъэнэфэгъагъэхэр ары джы Iоф зыдишIэщтыр. Ащ нэмыкIэуи гъогу псэолъэшхуитIу республикэм щашIы. Шъугу къэдгъэкIыжьын, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м транспортымкIэ иминистрэу Андрей Костюк тыгъэгъазэм и 24-м зэIукIэгъоу дыриIагъэм республикэм игъогу ыкIи итран­спортнэ инфрастурктурэ изегъэушъомбгъун щытегущыIэгъагъэх.

— УФ-м и Правительстви, транспортымкIэ Министерствэми кIэщакIо тызыфэхъу­хэрэм къызэрадырагъаштэрэр тэлъэгъу, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. – Ащ ишIуагъэкIэ республикэм игъогухэм ягъэкIэжьынкIэ пшъэ­рылъэу федеральнэ гупчэм къыгъэуцухэрэр игъом пхырытщынхэ ыкIи инфраструктурэм ипсэуалъэхэр дгъэпсынхэ тэлъэкIы.

БлэкIыгъэ тхьамафэм УФ-м и Правительствэ гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэ­кIэжьын пае ахъщэу 2021 — 2023-рэ илъэс бюджетхэм къадыхэлъытагъэр шъолъырхэм атыригощагъ. Поселкэу Инэмрэ БжыхьэкъоякIэмрэ зэзыпхырэ гъогум щашIыщт зэхэкIыпIэм пае 2021 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ мылъку Адыгеим къыфатIупщыщт. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ар къыдыхэлъытагъ.

Ащ нэмыкIэуи Мыекъуапэ къэзыухьэрэ автомобиль гъогум ишIын пае 2023-рэ илъэсым сомэ миллиардрэ миллиони 4-рэ республикэм къыфэкIощт. Ар УФ-м социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ проектышхохэм япхырыщын пае шъолъырхэм программэу аштагъэхэм ягъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъоу щыт.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ Адыгеим ыцIэкIэ щыIэ депутатэу Владислав Резник ишIушIагъэкIэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Комиссиеу бюджетым игощын фэгъэзагъэм ар щаштагъ.

— Лъэхъаным диштэу гъэпсыгъэ гъогу инфраструктурэ дэ­гъур субъектым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм псэукIэ амал тэрэзхэр яIэнхэм фэIорышIэ. УФ-м и Президент и Джэпсалъэу Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэзагъэм ыкIи 2030-рэ илъэсым нэс Урысыем хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъэ унашъоу къышIыгъэм ащыгъэ­нэфагъэхэм ар ащыщ, — къы­Iуагъ Владислав Резник.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.