Анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд зызэхащагъэр илъэс 30 хъугъэ. Мэ­фэ­кIым фэгъэхьыгъэ зэхахьэу фондым и Къутамэу АР-м щыIэм щы­кIуагъэм ащ иIофышIэу тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм ахэр къэ­зыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ Къутамэм ипащэу Къулэ Аскэрбый щаритыжьыгъэх.

Фондым иIофшIэн иIахь мымакIэу зэрэхилъхьэрэм фэшI «УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иIофышIэ гъэшIуагъ» зыфиIорэ тамыгъэмкIэ къыхагъэщыгъэх страхование зышIыгъэхэм фитыныгъэу яIэхэм уасэ афэшIыгъэнымкIэ купым ипащэу Дэгумыкъо Фатимэ, Къутамэм иотделэу социальнэ ахъщэ тынхэм афэгъэзагъэм ипащэу ХьэцIыкIу Маринэ.

Джащ фэдэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Щытхъу тхылъ къафагъэшъошагъ делопроизводствэмкIэ купым ипащэу Мэрэтыкъо Эммэрэ пенсиехэм ягъэ­нэфэн ыкIи якIэлъытыкIыжьын фэгъэзэгъэ отделым испециалист шъхьаIэу Любовь Миронцовамрэ.

«УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд иотличник» зыфи­Iорэ цIэмкIэ къыхагъэщыгъэх Тэхъутэмыкъое районымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Цуекъо Саидэрэ Къутамэм иотделэу нэ­бгырэ пэпчъ учет шIыгъэ­ным фэгъэзагъэм испе­циалист шъхьаIэу Маргарита Татосянрэ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Правление и Тхьа­матэ ирэзэныгъэ тхылъ къыратыгъ къэбар ухъумэным фэгъэзэгъэ от­делым испециалист шъхьа­Iэу Кудэйнет Артур, Къутамэм и Щытхъу тхылъ къыфагъэ­шъошагъ къэбарлъыгъэIэс шIыкIакIэхэмкIэ отделым испециалист шъхьа­Iэу Чэркэзи Мэндэрэс.

ТиIофшIэгъоу тынхэр къызэратыгъэхэм тыгу къыд­деIэу тафэгушIо, гъэ­хъагъэхэмкIэ яIофшIэн лъагъэкIотэнэу тафэлъаIо!

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу