Адыгеим имедик-студенти 9-мэ бгъэхалъхьэ къафагъэшъошагъ

Адыгеим истудент-медикхэмрэ пан­демием илъэхъан чанэу Iоф зышIэгъэ волонтерхэмрэ добровольчествэм иресурснэ гупчэу «Волонтеры Адыгеи» зыфиIорэм бгъэхалъхьэу «Ге­рой нашего времени» зыфиIорэр щаратыжьыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мые­къуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет, Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» ЮФО-мкIэ ифедеральнэ координатор ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Владимир Ку­черовыр, медицинэ Iэпы­Iэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ Адыгэ республикэ станциемрэ медицинэ тхьа­мыкIагъохэмкIэ гуп­чэм­рэ яврач шъхьаIэу Сихъу Ахьмэд.

Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» ныбжьыкIэ чанхэм общественнэ наградэхэр аратынхэу 2017-рэ илъэсым ыгъэнэфагъ. Бгъэ­халъхьэу «Герой нашего времени» зыфиIорэр зыфагъэшъуашэхэрэр наукэмкIэ, искусствэмкIэ, спортымкIэ, общественнэ Iоф­шIэнымкIэ гъэхъэгъэшхо­хэр зышIырэ ныбжьыкIэхэр ары.

Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Координационнэ совет зэхэсыгъоу иIагъэм коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэ медик-студентхэм бгъэхалъхьэу «Герой нашего времени» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэнэу унашъо щаштагъ. Джащ фэдэу молодогвардейцэ-волонтерхэм рэзэныгъэ тхылъхэмрэ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвар­дие» итамыгъэ зытет Iэпшъэхъурэ зэраратыщтхэмкIэ унашъо аштагъ.

«ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэ­хъуным фэхьазыр ныбжьыкIэ чанхэм къэралы­гъор зэрафэныкъор мыгъэ волонтерхэмрэ медикхэмрэ нэрылъэгъу къытфа­шIыгъ. Мыщ фэдэ охътэ мыпсынкIэм ныбжьыкIэ чанхэм ацIэ къетIон, ягъэ­хъагъэхэр хэдгъэунэфыкIын зэрэтлъэкIырэр лъэшэу сигуап», — къыIуагъ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Рос­сием и НыбжьыкIэ гвардие» ЮФО-мкIэ ифедеральнэ координатор ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу Владимир Кучеровым.

Адыгеим истудент-ме­дики 9-мэ бгъэхалъхьэу «Герой нашего времени» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ. Пандемием илъэ­хъан ахэм медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ Адыгэ республикэ станцием ыкIи медицинэ тхьамыкIагъохэмкIэ гупчэм Iоф щашIагъ. Ахэр Ангелина Гутаревар, Руслан Де­рибериныр, ШъхьэхъутIэ Филипп, Владимир Кобозевыр, Шъао Алый, Хьа­лъэкъо Долэтбый, Гаджи Гаджиевыр, Яков Ендо­виц­кэр, Амрулла Изаевыр ары.

Волонтер IофшIэным ча­нэу зэрэхэлэжьагъэхэм фэшI Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Гупчэ штаб ирэ­зэныгъэ тхылъхэмрэ шIу­хьафтынхэмрэ Адыгеим иво­лонтери 10-мэ къафагъэшъошагъэх. Ахэр Роман Купиныр, Лиовник Баг­дасарян, Бэрзэдж Асыет, Кушъу Аскэр, Тазэ Бис­лъан, Барцо Закир, Яна Терещенкэр, Анатолий Коршуновыр, Ованес Шекерьянц, Тхьапшъэкъо Ща­мил ары.

«Мыгъэ «НыбжьыкIэ гвардием» пандемием пэуцужьыгъэ студент-медикхэм зэрэ Урысыеу тын­хэр ащаритыгъэх. Ахэм мы илъэсым ушэтыпIэшхо зэпачыгъ, коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм Iэпы­Iэгъу арагъэгъотыгъ. Анахь чанхэм непэ бгъэхалъхьэу «Герой нашего времени» зыфиIорэр афэдгъэшъо­шагъ», — къыIуагъ Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асыет.