Пытагъэ зыхэлъ бэнакIу

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Хьатхъохъу Байзэт сэнэ­хьатэу къыхихыгъэр лъэпкъ гупшысэм къыпкъырыкIыгъэу елъытэ.

Теуцожь районым икъоджэшхоу Пэнэжьыкъуае къыщыхъугъ. Илъэси 9-м итэу самбэм зыфигъэсэнэу ригъэжьагъ.

— КIэлэцIыкIухэм ахэтэу алырэгъум Хьатхъохъу Байзэт щыбанэ зыхъукIэ, иIэпэIэсэныгъэкIэ лъэшэу къахэщыщтыгъэп, — къеIуатэ Теуцожь районым иадминист­рацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, Б. Хьатхъохъум иапэрэ тренерэу Хьабэхъу Адамэ. — Гуетыныгъэ зэрэхэлъыр, спортыр зэрэшIогъэшIэгъоныр къэпшIэнэу щытыгъ.

Адыгэ Республикэм, районым ащыкIорэ зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдихыгъэх. Гурыт еджапIэр Пэнэжьыкъуае къызыщеухым, апшъэрэ еджапIэм чIэхьагъ.

Московскэ социальнэ университетым икъутамэу Мыекъуапэ дэтым щеджэзэ, Адыгэ Республикэм самбэмкIэ ибэнэпIэ спорт еджапIэ зыщигъасэщтыгъ.

Къыблэ шъолъырым изэнэкъокъухэм самбэмкIэ апэрэ чIыпIэр къащыдихэу пчъа­гъэрэ къыхэкIыгъ, Урысыем изэIукIэгъухэм я 5 — 6-рэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх.

— Хьэпэе Арамбый, Мэрэтыкъо Сахьидэ, Хьасанэкъо Мурат, нэмыкIхэм дышъэр дунэе зэнэкъокъухэм къазэрэщахьыгъэр титренерхэм къытфаIуатэщтыгъ, бэнэкIо цIэ­рыIохэм щысэ атетхыщтыгъ, — игупшы­сэхэм тащегъэгъуазэ Хьатхъохъу Байзэт. — Лъэшэу тшIогъэшIэгъоныгъэр къуаджэм къыдэкIыгъэ кIалэхэр дунаишхом щызэлъа­шIэхэ зэрэхъугъэр ары.

— Хьатхъохъу Байзэт Мыекъуапэ щеджэзэ нахь благъэу нэIуасэ сыфэхъугъ, тренерэу сыриIагъ, — къеIуатэ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Зэ­нэкъокъу пэпчъ дэгъоу зыфигъэхьазыры шIоигъоу упчIэжьэгъу тишIыщтыгъ. БэнапIэм пытэу зэрэтетыр, аужырэ нэгъэупIэпIэгъум нэс ыгу ымыгъэкIодэу зэнэкъокъум зэрэ­хэлажьэм тигуапэу тылъыплъэщтыгъ.

Спортышхом зыкъыщызэIупхыным пае мурад хэхыгъэ уиIэн фаеу Хъот Юныс елъытэ. Хьатхъохъу Байзэт илъэпкъ ыгу къыфытео.

Боевой самбэмкIэ, зэхэпхъэгъэ шъхьэзэ­къо зэнэкъокъухэмкIэ зэIукIэгъухэм ахэла­жьэу Б. Хьатхъохъум зырегъажьэм, спор­тышхом ылъэгапIэхэм псынкIэу алъыIэсыгъ.

Щытхъур фаIо

Нарт шъаор боевой самбэмкIэ банэзэ, тренерхэм цыхьэ къыфашIызэ, зэнэкъокъу­хэм ахагъэлажьэ. Урысыем, Дунаим якубокхэр Хьатхъохъу Байзэт боевой самбэмкIэ къыдихыгъэх.

Урысыем боевой самбэмкIэ изэнэкъокъу гъогогъуитIо дышъэр къыщихьыгъ, Дунаим изэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдихыгъэх.

Зэхэпхъэгъэ шъхьэзэкъо спорт зэнэкъо­къухэм Б. Хьатхъохъур ахэлэжьэныр ыгу рехьы. Спорт къызэрыкIоу ар зэрэщымытыр дэгъоу ешIэ. КIуачIэр, къулаир, лIыгъэр зэгъусэхэу алырэгъум щыбгъэфедэнхэм якъиныгъохэри къыгурэIох.

2020-рэ илъэсым АСА-м хэхьэрэ зэIу­кIэгъухэу Москва, Грознэм ащыкIуагъэхэм Б. Хьатхъохъур арагъэблэгъагъ. Пытагъэ къызыхигъафи, бэнапIэм иIэпэIэсэныгъэ къыщигъэлъэгъуагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

Спортым щыцIэрыIор щыIэныгъэм шIукIэ щашIэ. ПчыхьалIыкъое гурыт еджапIэм, республикэ общественнэ движениеу ­«Адыгэ Хасэм», нэмыкIхэм рагъэблэгъагъ, спорт къэбархэр къафиIотагъ.

Адыгэ быракъыр зыдештэ

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнэу гъогу зыте­хьэкIэ, адыгэ быракъыр сыдигъуи зыдештэ, зэхахьэм щегъэбыбатэ.

— Яблоновскэ псэупIэм тренерэу Iоф щысшIэнэу езгъэжьагъ, — къеIуатэ Хъат­хъохъу Байзэт. — Спортым пылъ ныбжьыкIэхэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм афэдгъасэхэзэ, щыIэныгъэм хэтэщэх. Тэ, адыгэхэм, тарихъ гъэшIэгъон тиI. Тиреспубликэ на­хьы­шIоу дунаим щашIэным фэшI спортышхом илъэгапIэхэм тафэкIощт, Адыгеим ищытхъу тIэ­тыщт. КъытфэгумэкIыхэрэм, къытлъып­лъэ­хэрэм лъэшэу тафэраз.

ЕмтIылъ Нурбый.