Ятын рагъэжьагъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэлэцIыкIу зэ­рыс унагъохэм зэтыгъо ахъщэ тын афэгъэкIогъэным фэ­гъэхьыгъэ унашъом тыгъэгъазэм и 17-м кIэтхагъ.

Илъэси 8-м зыныбжь емыхъугъэ сабый пэпчъ зэтыгъоу сомэ минитф фэтIупщыгъэнэу ащ къыщеIо. ПэшIорыгъэшъэу къэпIон зыхъукIэ, ар те-
фэу Адыгеим исыр мин 43-рэ мэхъу.

Мыгъэ УФ-м и Президент иунашъо диштэу ахъщэ тын къызфэкIогъэ унагъохэм икIэрыкIэу лъэIу тхылъыр атыжьын ищыкIагъэп. УФ-м Пен­сиехэмкIэ ифонд испе­циалистхэм аIэкIэлъ къэбархэмкIэ ахъщэр афатIупщыщт. Тыгъэгъэзэ мазэр имыкIызэ банкым исчетэу ны-тыхэм къагъэлъэгъо­гъагъэхэм къарыхьащт.

ЗыгорэкIэ а счетыр унагъом зэфишIыжьыгъэ­мэ, къэралыгъо фэIо-фа­шIэхэм япортал ыгъэфедэнышъ джыри зэ ытыжьын ылъэкIыщт, ПенсиехэмкIэ фондым екIуалIэми хъущт. Бэдзэогъум и 1-м ыуж сабый къызфэхъугъэхэми, нахьыпэкIэ а ахъщэ тынхэр зымыгъэфедагъэхэми ащ тетэу тхылъхэр атынхэ амал яI. Тыгъуасэ ПенсиехэмкIэ фондым ахъщэхэм ятын ригъэжьагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу