ЯплIэнэрэ едзыгъор — ушэтыпI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Металлург» Магнитогорск — 93:88 (22:17, 18:28, 19:27, 34:16).
Тыгъэгъазэм и 19-м Адыгэ Республикэм испорт Унэ­шхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 24, Суслов, Александров — 4, Гапошин, Саленко, Милютин — 15, Еремин — 12, Князев — 24, Кочнев — 14.
ТекIоныгъэр къыдахын ямурадэу командэхэр бэрэ апэкIэ илъыгъэх. Ящэнэрэ едзыгъор «Металлургым» 27:19-у зехьым, гумэкIыгъо имыIэжьым фэдагъ.

Очкоуи 10-м нахьыбэкIэ «Металлургыр» тикомандэ ыпэ ­итыгъ. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ такъикъи 10 къэнагъэу «Динамо-МГТУ-м» иешIакIэ зэблихъугъ. Зэхэщэн Iофыгъохэр ухъумакIохэм агъэца­кIэхэзэ, хъагъэм Iэгуаор изы­дзэщтхэр нахь псынкIэу апэкIэ илъыхэу фежьагъэх.

— Владимир Чичайкиныр, Мак­сим Князевыр нахь къахэзгъэщыхэ сшIоигъу, — къытиIуагъ «Динамо» МГТУ-м итренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — ЕшIэгъур «Металлургым» ыхьыщтэу хьакIэ­хэм алъытэщтыгъэми, тикоман­дэ зэIукIэгъум къэгъэзапIэ фишIын ылъэкIыгъ.

Адыгеим икомандэ нахь шъуам­бгъоу, псынкIэу ешIэу зе­ублэм, хъурджанэм Iэгуаор изы­дзэхэрэм япчъагъи хэхъуагъ. Александр Милютиным очко 15 командэм къызэрэфихьыгъэр, ябэнызэ хъурджанэм Iэгуаор зэ­рэридзэщтыгъэр шIушIагъэу фэтэлъэгъу.

ЗэIукIэгъум икIэух рэхьатэу щымытыгъэми, «Динамо-МГТУ-р» текIоныгъэм нахь зэрэпэблагъэр къэлъагъощтыгъ.

«Металлургым» иешIакIоу А. Матвеевым очко 16 ригъэ­къугъ. А. Курбатовыри къахэщыгъ, ау очко 12 ныIэп къыхьы­гъэр.

Тыгъэгъазэм и 22-м «Динамо-МГТУ-р» «ЧелБаскетым» Мыекъуапэ щыIукIэщт.