ЧIыпIэ 260-рэ хагъэхъощт

Тхьаумэфэ мафэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат коронавирусыр къызэолIагъэхэм ащяIэзэнхэу джы­ри чIыпIэ 260-рэ зыщагъэпсырэ Мыекъопэ къэлэ сымэ­джэщым щыIагъ.

Ащ иврач шъхьаIэу Владимир Лобода къызэриIуагъэмкIэ, кислородыр къэзытыщт станциехэр, къызэрыкIощтхэр агъэ­псых, нэмыкI оборудованиеу ящыкIэгъэщтыр, псэуалъэхэр къыращалIэх. Гнойнэ хирургиемкIэ отделениеу чIыпIэхэр зыщашIыхэрэм иврачхэр коронавирусым узэрэпэшIуекIощтым феджэжьыгъэх, яIофшIэн рагъэжьэным фэхьазырых.

АР-м и ЛIышъхьэ Iоф­хэр зэрэлъыкIуатэхэрэр зэригъэлъэгъугъ, оборудованиер, нэмыкIэу ящыкIэгъэщтхэр игъом къещэ­лIэгъэнхэм ынаIэ тыри­гъэтынэу АР-м псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рус­тем фигъэпытагъ. Охътэ кIэкIым госпиталым иотделение атIупщыныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым ЛIышъхьэм къыкIигъэт­хъыгъ.

— Зэпахырэ узым республикэм зыщиушъомбгъунэу зыригъэжьагъэм къыщыублагъэу ащ зыщяIэзэщтхэ чIыпIэ 1000 дгъэпсыгъэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ахэм ащыщэу 870-р мы уахътэм агъэфедэ. Узым хьылъэ ышIыгъэхэр ары госпитальхэм ачIэлъхэр, адрэ­хэм яунэхэм арысхэу яIа­зэх. ЦIыфхэм япсауныгъэ ыкIи ящыIэныгъэ икъэ­гъэнэжьын пае врачхэм чэщи-мафи Iоф ашIэ. Нахь псынкIэ зэрафэшIыгъэщтым тэри тыпылъ, волонтерхэри, политическэ партиехэм, общественнэ организациехэм ахэтхэри лъэшэу къыддеIэх. Къы­хэлажьэхэрэм зэкIэми сы­зэрафэразэм къыкIэзгъэтхъымэ сшIоигъу.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гос­питальхэм ящыкIагъэр зэ­кIэ яI. Анализхэр зы­щауплъэкIущтхэ лабора­ториеу мы корпусыкIэм щагъэпсыщтми Iофхэр къыгъэпсынкIэщтых. Компьютернэ томографитIу кIэу къащэфынэу ыуж итых. Ахэр Мыекъуапэрэ Кощхьэблэ районымрэ ащагъэуцущтых.

Колл-гупчэм иIофшIэни хэушъхьафыкIыгъэу рес­публикэм ипащэ игугъу къышIыгъ. Нэбгырэ 50-мэ ащ Iоф щашIэ. Арэу щытми, къафытеорэм ипчъа­гъэ лъэшэу хэхъуагъэшъ, игъо ифэжьыхэрэп. Операторхэр нахьыбэ ашIынхэу АР-м и ЛIы­шъхьэ псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ Министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу