Мэхьанэшхо зиIэ проектхэр

Къэралыгъом ишъолъыри 10-мэ социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэр ашIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ унэе про­г­раммэхэм ягъэцэкIэн зэрэлъыкIуатэрэм фэгъэхьыгъэ зэ­хэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Урысыем экономикэ хэ­хъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Решетниковым. Ви­део­конференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэ­лэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Максим Решетниковым зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мы субъекти 10-м хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, ыпэкIэ лъыкIотэнхэмкIэ унэе программэхэм язэшIохын шIогъэшхо къызэритыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Илъэси 5-м телъытэгъэ программэм апэрэ илъэсымкIэ зэфэхьысы­жьэу фэхъугъэхэм, шъо­лъырхэм федеральнэ мылъ­кур агъэфедэным зэрэфэхьазырхэм непэ татегущыIэщт, пшъэрылъ шъхьаIэхэр дгъэнэфэщтых, — къыIуагъ министрэм.

КъызэраIуагъэмкIэ, унэе программэхэм ягъэ­цэкIэн къыдыхэлъытагъэу 2020-рэ илъэсым шъо­лъыри 10-мэ сомэ миллиард зырыз афатIупщыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы илъэсым республикэм проект 25-рэ щагъэцэ­кIагъ, ащ апэIухьан фэе ахъщэр илъэсым ыкIэм нэс гъэфедагъэ хъущт. Гу­щыIэм пае, медицинэ гупчэ агъэпсыгъ, ащ реабилитационнэ гупчэ, цэ­хэм защяIэзэхэрэ поликлиникэ ыкIи цэтехническэ лабораторие дыхэтых. Поселкэу Яблоновскэм дэт культурэм и Унэрэ псэупIэу Инэм икультурнэ-спорт гупчэрэ игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэмкIэ Iоф­шIэнхэр ыкIэм фэкIуагъэх. Къихьащт илъэсымкIи гухэлъыбэ щыI.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэу 2020 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэр мэлылъфэгъу мазэм аштагъ, ащ кIэтхэжьыгъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр.

— Программэр зыщыдгъэцэкIэрэ апэрэ илъэсым федеральнэ гупчэр тиIэпыIэгъоу социальнэ Iофыгъуабэ зэшIотхын тлъэкIыгъ, проектышхохэм язэшIохын тыфежьагъ. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ программэу мыр щыт. Къэгъэлъэгъонхэм такIахьэмэ джыри амал тедзэхэр къытIэкIэхьанхэу тыщэгугъы. УФ-м и Президент, Урысыем и Правительствэ, тикурато­рэу — УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ инэу сафэраз. Типшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу дгъэцэкIэнхэм тишъып-къэу тыпылъыщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу