Апэрэ къекIокIыгъор аухы

Урысыем волейболымкIэ иапшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэ зэнэкъокъум я 4-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.
Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р къалэу Кострома щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

ЕшIэгъухэр

«Элвари» Къыблэ Сахалинск — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 3:0 (25:23, 25:15, 25:16). «Волжанин» Кострома – «Динамо-МГТУ» — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).

«Динамо-МГТУ» — «Элвари» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:15).
«Волжанин» — «Динамо-МГТУ» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

— ТиешIакIохэм ащыщхэр зэрэсымаджэхэм къыхэкIэу ешIэгъухэм пэшIорыгъэшъэу зафэдгъэхьазырын тлъэ­кIыгъэп, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Командэм нахь ныбжьыкIаIоу хэтхэр Кострома щедгъэшIагъэх. Къыблэ-Сахалин иешIакIохэм ятIонэрэ зэIукIэгъур къашIотхьын зэрэтлъэкIы­гъэр къыхэзгъэщы сшIоигъу.

«Волжанин» Кострома очкэ 39-рэ иI, зэкIэми апэ ит. Мыекъопэ «Динамо— МГТУ-м очко 19 къыхьыгъ, я 5-рэ чIыпIэм щыI. ТиешIакIохэр апэ ит команди 4-мэ ахэфэнхэм, медальхэр къыдахыным фэбанэх.

Тыгъэгъазэм и 24 — 27-м я 5-рэ зэIукIэгъухэм ахэхьэрэ ешIэгъухэр Тюмень щыкIощтых. Адыгэ Республикэм иволейбол командэ къалэхэу Тюмень ыкIи Ижевскэ якомандэхэм тIурытIо аде­шIэщт. Апэрэ къекIокIыгъор Тюмень щаухыщт.