Финалныкъом хэфагъэп

Даниер – Урысыер – 29:22 (13:9).
Тыгъэгъазэм и 15-м Данием щызэдешIагъэх.

Европэм гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэм язэнэкъокъу Данием щэкIо. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ текIоныгъи 4 къыдихыгъ, Францием пчъагъэр зэфэдэу дешIагъ. Данием тиешIакIохэр шIокIынхэ алъэкIыгъэп. Урысыер я 5-рэ чIыпIэм фэбэнэщтхэм ащыщ. Финалныкъом тикомандэ зэрэхэмыфагъэр гухэкI.

Тыгъэгъазэм и 18-м финалныкъом щешIэщтхэр зэтэгъапшэх.

Франциер – Хорватиер
Норвегиер – Даниер.

Урысыер Голландием дешIэщт я 5-рэ чIыпIэр къыдихыным фэшI.