ЕшIэгъухэм тяжэщт

Европэм илигэ щызэнэкъокъурэ футбол командэхэм язэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр агъэнэфагъэх.

Адыгеим игъунэгъу краим икомандэу «Краснодар», пхъэдзым къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, «Динамо» Загреб дешIэщт. Финалым и 1/16-м хэхьэрэ ешIэгъухэр 2021-рэ илъэсым мэзаем щыIэщтых. И 18-м Краснодар щызэIукIэщтых, и 25-м Хорватием икъалэу Загреб щызэдешIэщтых. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.

«Динамэм» итренер шъхьаIэу Зоран Мамич, «Краснодар» итренер шъхьаIэу Мурад Мусаевым къызэраIуагъэу, ешIэгъухэм зафагъэхьазырынэу уахътэ яI.

«Краснодар» апэрэу ащ фэдэ зэнэкъокъу иным хэлажьэ. Футболым щызэлъашIэхэрэ Александр Мостовоим, Андрей Тихоновым, Андрей Аршавиным зэралъытэрэмкIэ, «Краснодар» иешIакIэ хегъахъо, зэнэкъокъум щылъыкIотэн ылъэкIыщт. ЕшIэгъухэр гъэшIэгъон хъущтхэу тэлъытэ. Уахътэр къэсыфэ тыдэгуIэщт.