Апэ ишъырэр къызэплъэкIыжьы

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 18-рэ ешIэгъу­хэр тыгъэгъазэм и 11 — 13-м яIагъэх.

КIэуххэр

«Химки» — «Арсенал» — 1:0, «Ротор» — «Уфа» — 1:0, «Шъа­чэ» — «Спартак» — 1:0, «Зенит» — «Динамо» — 3:1, «Тамбов» — «Рубин» — 0:1, «Краснодар» — «Локомотив» — 5:0, ЦСКА — «Урал» — 2:2, «Ахмат» — «Ростов» — 0:1.

Пчъагъэр зыщызэфэдэхэр

Пчъагъэр 1:0-у ешIэгъуи 4 аухыгъ. Командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, ешIэкIэ амалэу яIэр къыдэплъытэмэ, зэIукIэгъухэм якIэуххэр уахътэм дештэх.
Шъыпкъэ, «Ростов» иешIакIоу Тугаревым тазырыр ыгъэцакIэзэ, къэлапчъэм пэблагъэу Iэгуаор зетым, зы нэбгыри нэсыгъэп. Iэгуаор лъати, хъагъэм ифагъ. Тугаревым инасып къыхьи, я 82-рэ такъикъым пчъагъэр 0:1 хъугъэ. ЕшIэгъур «Ахмат» ошIэ- дэмышIэу шIуахьыгъэу плъытэ хъущт.

«Ротор» ыкIи «Уфа» язэIукIэгъу зэбгъапшэмэ, «Ротор» иухъу­макIохэм ащыщ Iэгуаом IэкIэ зэреуагъэр судьям ымылъэгъугъэм фэдэу къытщигъэхъугъ. Пенальтир «Уфа» ыгъэцакIэу «Ротор» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъэмэ, ешIэгъум къырыкIощтыр къэшIэгъуае хъущтыгъэ.

«Шъачэ» апэ итхэм ащыщэу «Спартак» текIуагъ. К. Нобуа къэлапчъэм пэчыжьэу дауи, хъа­гъэм Iэгуаор дидзагъ. Ащ ыуж «Спартак» пчъагъэр зэфэдэ ышIы шIоигъоу, «Шъачэ» текIоныгъэр къыдихын имурадэу командэхэр зэнэкъокъугъэх.

ЗэIукIэгъур заухым, «Спартак» итренер шъхьаIэу Д. Тедеско фэгъэхьыгъэ гущыIэхэр стадионым щыIугъэх. Тренер шъхьаIэм изекIуакIэ зыгу римыхьыгъэхэр футболыр зышIогъэшIэгъонхэм къахэкIыгъэх.

Шъачэ ижъырэ адыгэ къал. ХьакIэм дахэу щыпэгъокIынхэ, агъэлъэпIэн зэралъэкIырэр Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу, нэмыкI спорт Iофтхьабзэхэм къащылъэгъуагъ.

ЯзекIуакIэ тэрэзэп

ЕшIэгъур зыпшIуахьыкIэ, угукIэ ащ уфэхьазырыныр, шэн-хабзэхэр дэгъоу зепхьанхэр щыIэныгъэм ишапхъэхэм ащыщых. Ащ дакIоу, общественнэ зэхахьэм ухэлажьэзэ гущыIэ дысхэр къэпIонхэр, цIыфхэм бырсыр ахэплъхьаныр тэрэзэп.

ЦСКА-р «Урал» дешIэзэ, Н. Влашич пенальтикIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 2:1 хъу­гъэ. «Урал» иешIакIоу Погребняк шэн-хабзэхэр ыукъуагъэхэу судьям ылъыти, я 49-рэ такъикъым ешIапIэм ригъэкIыгъ. «Урал» игуетыныгъэ къыригъэIыхыгъэп. Я 89-рэ такъикъым Калининым шъхьэкIэ къэлапчъэм Iэгуаор да­хэу дидзи, лIыгъэ шапхъэ зэри­хьагъ, щысэшIу къыгъэлъэгъуагъ.

«Краснодар» къахэщы

ЕшIакIэу къыгъэлъагъорэмкIэ «Краснодар» командэхэм къахэщы. Классон, Кабеллэ, Берг, Сулеймановым къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. «Краснодар» 5:0-у текIоныгъэр къыдихи, дунэе футболым игъогу тэрэзэу зэрэрыкIорэр къыгъэлъэгъуагъ. Гъунэгъу краим икомандэ шыблэм фэдэу нэмыкI клубхэри къыщэщынэх.

«Зенит» «Динамэм» текIуи, апэрэ чIыпIэм уцужьыгъ.

«Тамбов» апшъэрэ купым къызэрэхэзыщтым игъогу те­хьагъ. «Химки» зэкIэлъыкIоу ешIэгъу заулэ къыхьыгъ, ауж къинэхэрэм ахэтынэу зэрэфэмыер зэнэкъо­къум къыхэщы.

Хэт тыдэ щыIа?

Я 18-рэ ешIэгъухэм ауж командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.
1. «Зенит» — 38
2. «Спартак» — 35
3. ЦСКА — 34
4. «Ростов» — 32
5. «Динамо» — 30
6. «Шъачэ» — 30
7. «Локомотив» — 28
8. «Краснодар» — 27
9. «Рубин» — 27
10. «Ахмат» — 25
11. «Химки» — 22
12. «Урал» — 20
13. «Арсенал» — 14
14. «Уфа» — 13
15. «Тамбов» — 12
16. «Ротор» — 11.

Я 19-рэ ешIэгъухэр

16.12
«Шъачэ» — «Динамо»
«Ротор» — «Арсенал»
«Зенит» — «Спартак»
17.12
«Химки» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Уфа»
«Ахмат» — «Рубин»
«Ростов» — ЦСКА
18.12
«Тамбов» — «Урал».

ТекIоныгъэр зэкIэми ящыкIагъ. ЗэIукIэгъухэм шъуяплъ, уасэ афэшъушI. Апэ ишъы­гъэхэм рэхьат яIэп, къакIэхьа­жьыщтыр амышIэу къызэплъэ­кIыжьых.