Адыгеим икъуаджэхэм къащызэIуахыгъэх

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим ипсэупIищмэ: къуаджэхэу Очэпщые, Блащэпсынэ, станицэу Джаджэ джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэ модельнэ тхылъеджэпIищ тыгъуасэ къащызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ышъхьэ­кIэ муниципальнэ тхылъеджапIэхэм ягъэкIэжьын зэрэкIорэм гъунэ лъифыгъ, пIэлъэ кIэкIыкIэ ахэм ягъэцэкIэжьын аухыгъ. Джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ яIэнымкIэ бэдзэогъум къыщегъэжьагъэу тхылъеджапIэхэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащыкIуагъэх, зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэри ахэм къякIолIэн алъэкIыным фытыра­гъэпсыхьагъэх. Очэпщые къоджэ тхылъеджапIэм конференц­зал хэт, Блащэпсынэ къыщызэIуахыгъэ тхылъеджапIэр Iа­хьищэу зэтеутыгъ, зыр кIэлэцIыкIухэм, ятIонэрэр компьютерхэм атегъэпсыхьагъ, ящэнэрэм хьакIэщэу «Лъэпкъым инеущ» зыфи­Iорэр къыщызэIуахыгъ. ТхылъеджапIэхэм информационнэ технологиякIэхэр къа­щыз­фагъэ­федэн, защагъэпсэфын, шIэныгъэ куу ащызэрагъэгъотын алъэ­кIыщт.

Проектэу «Культура» зыфиIорэм тетэу тхылъеджапIэхэм ящыкIэгъэ литературэр ащызэрагъэуIугъ, джырэ шап­хъэхэм адиштэрэ мебелыр, техникэр, интерактивнэ оборудованиер ачIагъэуцуагъ, Интернетым пашIагъэх. Федеральнэ къэралыгъо информационнэ системэу «Национальная электронная библиотека» зыфиIорэм иамалхэр къоджэдэсхэм мыхэм къащызфагъэфедэн алъэ­кIыщт.

Мыхэм ягъэпсын пае фе­деральнэ бюджетым сомэ 20000000, республикэ бюджетым — сомэ 2222400-рэ, муни­ципальнэ образованиехэм ябюд­жетхэм — сомэ 2260587-рэ къахагъэкIыгъ.