Сурэти 100-м нахьыбэ къагъэлъэгъуагъ

Республикэм икIэлэегъаджэхэм живописымкIэ, бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу “Культурэм ихэхъоныгъэ» хэхьэрэ Iофтхьабзэр я XI-у зэхащагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым кIэлэегъаджэхэм ашIыгъэ сурэти 100-м нахьыбэ къыщагъэлъэ­гъуагъ. Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методикэмкIэ игупчэрэ зэхащэгъэ зэнэкъокъур кIэлэегъаджэхэм яIофшIэн нахьышIоу зыфагъэсэным, опытэу яIэр гъэ­федэгъэным, искусствэр цIыфхэм нахь куоу алъыгъэIэсыгъэным афэгъэхьыгъ.

Живописым, графикэм, бгъэфедэн плъэкIырэ искусствэм, лъэпкъ IэпэIасэхэм яIофшIагъэ­хэм уяплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэх. Шъом, мыжъом, пхъэм ахашIыкIыгъэ пкъыгъохэр, дышъэ идыкIыгъэхэр, тхъукIэ ашIыгъэхэр, фэшъхьафхэр лъэгъупхъэх. Бгъэ­федэн плъэкIырэ искусствэр анахь узыIэпызыщэрэмэ ащыщ.

ОсэшI купым ипащэу, Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андыр­хъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан къызэрэтиIуагъэу, сурэтышIхэм яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр къэгъэлъэгъоным къеушыхьаты. КIэлэегъа­джэхэм щыIэныгъэм диштэу Iоф зыдашIэжьы. Сурэтхэр щыIэныгъэм къыхэхыгъэх. Рагъэджэ- рэ кIэлэеджакIохэм сурэтышI цIэрыIохэр къахэкIыщтхэу уагъэ­гугъэ.

ОсэшI купым хэтыгъэх зэлъа­шIэрэ сурэтышIэу, архитекторэу Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Адыгеим и Къэ­ралыгъо премие къызыфагъэшъо­шагъэу Бырсыр Абдулахь, Ады­геим изаслуженнэ сурэтышIэу Ольга Бреславцевар.

Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр купищэу гощыгъэх. Яблоновскэ кIэлэцIыкIу еджапIэм икIэлэегъаджэу Артем Артищук шъо­­фым ит къэгъагъэхэр сурэт зэришIыгъэхэм фэшI апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Живописым ятIонэрэ чIыпIэр Ирина Рожковам къыщихьыгъ.

Графикэм Светлана Яшенковам апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Адыгеим икъушъхьэхэр сурэтым къыщегъэлъагъох. С. Яшенковам АР-м искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм кIэлэегъаджэу Iоф щешIэ.

Бгъэфедэн плъэкIыщт искусствэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум ятIонэрэ чIыпIэр нэбгыри 3-мэ къыщыдахыгъ. Елена Абакумовар, Павел Мартыненкэр, Галина Овчинниковар зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых Мария Кулатаевар, Иван Извековыр, Тутарыщэ Еленэ, Ольга Амаловар, Светлана Иваненкэр, нэмыкIхэри.

КIэлэегъаджэхэр нахьышIоу зэрэшIагъэх, ятворчествэ хагъэ­хъуагъэу алъытэ, зэхэщакIохэм афэразэх.