«Долинэр» Урысыем ижъуагъу

Мыекъуапэ итвор­че­скэ IофшIапIэу «Звон­ницэм» илъэпкъ орэдыIо ансамблэу «Долинэм» Урысыем ихорхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщы­дихыгъ, хэгъэгум ижъуа­гъохэм ащыщ хъугъэ.

Хэгъэгум ия VI-рэ фестиваль­зэнэкъокъу едзыгъуи 3-у го­щыгъэ. Апэрэ пэшIорыгъэшъ зэнэ­къокъур республикэхэм, хэкухэм, крайхэм ащыкIуагъэх.

— Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ рес­публикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэмрэ апэрэ зэнэкъокъур Адыгеим щызэхащагъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр Къыблэ шъолъырым щызэхащэгъэ зэIу­кIэгъум хэлэжьагъэх, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгеим культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ. — Мыекъуапэ иансамблэу «Долинэм» апэрэ чIыпIэхэр зэнэкъокъухэм къащихьи, Урысыем икIэух зэнэ­къокъу рагъэблэгъагъ.

Илъэс 17-м зыныбжь къехъугъэхэм якуп ар хэтыгъ. Урысыем ишъолъыр 72-рэ пэшIорыгъэшъ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Лъэпкъ хор 1062-мэ яIэпэIэсэныгъэ къа­гъэлъэгъуагъ. Хорхэм нэбгырэ мин 20-м нахьыбэ ахэт. ОсэшIхэм якуп Урысыем культурэмкIэ, искусствэхэмкIэ щы­зэлъашIэхэрэр хагъэхьагъэх.

Хэгъэгум ифедеральнэ шъо­лъыри 8-мэ яхор 33-рэ кIэух зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Мые­къуапэ илъэпкъ орэдыIо ансамблэу «Долинэмрэ», пащэр Н. А. Ефремова, щысэ зытырахырэ орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Казачатэмрэ», пащэр Т. П. Ме­динская, Урысыем икIэух фестиваль хэлэжьагъэх.

— «Долинэм» ыкIи «Казача­тэм» лъэпкъ искусствэр лъагэу Урысыем щаIэтыгъ, — къыти-Iуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ. — Ансамблэхэм яорэдхэр, къашъохэр зэхэщакIохэм лъэшэу агу ри­хьыгъэх. Урыс лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр зыхэт ор­кест­рэу «Отрадэм», пащэр Григорий Ми­хайлов, орэдышъохэр ыгъэжъынчыгъэх, хорым иорэдыIохэм, къэшъуакIохэм аде­жъыугъ. ТиныбжьыкIэхэм искусствэм зыкъыщызэIуахыным фэшI нэмыкI зэнэкъокъухэр зэхэтщэщтых, чанэу ахэлажьэхэрэр къы­хэдгъэщыщтых, IэпыIэгъу тафэ­хъущт.

2014-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу лъэпкъ хорхэм яфестиваль Урысыем щэкIо. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызы­щыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэхэм «Долинэм» апэрэ чIыпIэр Урысыем къыщыдихыгъ. «Казачатэм» Къыблэ шъолъырым апэрэ чIыпIэр къыщи­хьыгъ.

Академическэ ыкIи лъэпкъ хорхэм яфестиваль изэфэхьысыжь зэхахьэу тыгъэгъазэм и 8-м Москва консерваторием и Залышхо щызэхащагъэр игъэ­кIотыгъэу гъэпсыгъагъэ. Хэбзэ къулыкъушIэхэр, культурэм, искусствэм яIофышIэхэр концерт хэхыгъэм еплъыгъэх.

«Долинэм», «Казачатэм» артист цIэрыIохэр, цIыф гъэса­гъэхэр къазэрэхэкIыщтхэм тицы­хьэ телъ. Хорым иорэдыIохэм, къэшъуакIохэм, музыкантхэм сыд фэдэ сэнэхьат къыха­хыщтми, хэгъэгум ищыкIэгъэ цIы­фышIу хъущтых, искусствэм лъэужэу къыщагъанэрэр нэбгырэ мин пчъагъэхэм щысэшIу афэхъущт.

­