КъызэIуахынэу агъэнафэ

Республикэм иэпидемиологическэ зытет нахьышIу хъурэп, коронавирусыр къызэутэкIыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу. Медицинэм щылажьэхэрэм яIофшIэн, лабораториехэм зэшIуахырэм ахэхъо. Ащ къыхэкIэу щылэ мазэм къэлэ сымэджэщым лабораторие къыщызэIуахынэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр зыщауплъэкIурэ лабораторииплI республикэм ит. АР-м псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ и Министерствэ 3-р хэхьэх, Роспотребнадзорым и Гъэ­Iоры­шIапIэу Адыгеим щыIэм зыр ий. ШэкIогъум и 12-м ехъулIэу ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ лабораториехэм коронавирусыр къахэгъэщыгъэным епхыгъэ уплъэ­кIун 222162-рэ ащашIыгъ. ГурытымкIэ 1188-рэ чэщ-зымафэм ашIыгъэу мэхъу.

Роспотребнадзорым иунэшъуакIэ игъэцэкIэн мэхьанэ ин зэриIэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. Ащ къызэриIорэмкIэ, сыхьат 48-м къы­кIоцI уплъэкIунхэм язэфэхьысыжьхэр цIыфхэм аIэкIагъэхьажьын фае. Мы IофшIэным волонтер 25-рэ къыхэлажьэ. Джащ фэдэу поликлиникэхэм аIутхэр сымаджэхэм адэжь кIонхэм пае транспорти 100-м ехъу агъэфедагъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, федеральнэ гупчэр яIэпыIэгъоу джырэ уахътэ оборудование зэрагъэгъоты. Компьютернэ томографитIу ащэфын гухэлъ яI. Ахэр урамэу Чкаловым ыцIэ зыхьырэм тет Мыекъо­пэ поликлиникэмрэ Кощхьэблэ район сымэджэщымрэ ащагъэуцущтых. Джырэ уахътэ гурытымкIэ, зы компьютернэ томографым чэщ-зымафэм уплъэкIун 54-рэ рашIы. Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым чIэтым нахьыбэрэ еуалIэх — уплъэкIуни 114-рэ ащ щашIы.

Абрэдж Сэтэнай.