Хэгъэгум къыщыхахыгъэх

Илъэс 13 — 19 зыныбжьхэм язэнэкъокъоу «Урысыем исэнаущ ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх.

Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэрэ Москва къэралыгъо консерваториеу П. И. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэм и Урысые музыкальнэ Академическэ училищрэ илъэс къэс зэнэкъокъур зэхащэныр шэнышIу афэхъугъ.

Хэгъэгум ишъолъыр 74-рэ ныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ипэшIорыгъэшъ шъолъыр зэнэ­къокъу текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ еджэкIуи 10-мэ яшIэныгъэ Урысыем икIэух зэнэкъокъу къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгеим иныбжьыкIэхэу 2020-рэ илъэсым хэгъэгум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм тигуапэу шъуащытэгъэгъуазэ.

ПсэупIэу Тульскэм ия 5-рэ класс щеджэрэ Владимир Брагиныр лауреат хъугъэ, а 1-рэ шъуашэ зиIэ дипломыр къыфагъэшъошагъ.

В. Брагиным театральнэ ыкIи цирковой искусствэмкIэ ишIэныгъэ уасэ къыфашIыгъ. Тульскэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ зыщегъасэ.

Красногвардейскэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ ия 6-рэ класс иеджакIоу Софья Белгис музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм афэщагъ, флейтэмкIэ произведениехэр егъэжъынчых. Пшъэшъэжъыер лауреат хъугъэ, я II-рэ шъуашэр къыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ия 6-рэ класс иеджакIоу Даниил Штомпель оркестрэм хэт, трубэмкIэ орэдышъохэр къырегъаIох.

Д. Штомпель я III-рэ шъуашэ зиIэ лауреат хъугъэ.

Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэу Инэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ ия 8-рэ класс щеджэрэ Нелли Пимановам ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, лауреат хъугъэхэм ащыщ. КъэшъонымкIэ искусствэм зыфе­гъасэ.

Лауреат хъугъэхэм яконцертхэр хэгъэгум щыкIуагъэх, онлайн шIыкIэм тетэу зэIукIэгъухэр зэхащагъэх.

АфэгушIуагъэх

— «Урысыем исэнаущ ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэнэ­къокъур хэгъэгум щашIэ, — къы­ти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу, тарихъ шIэныгъэ­хэмкIэ кандидатэу Теу­цожь Нурыет. — Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэеджэкIо мини 2-м нахьыбэ Урысыем изэнэкъокъу хэлэ­жьагъ. ТиныбжьыкIэхэу гъэ­хъагъэ зышIыгъэхэм Адыгэ Рес­публикэм ыцIэ искусствэм щаIэтыгъ. ТикIэ­лэеджакIохэм, ахэр езыгъаджэ­хэрэм тафэгушIо.

Зэнэкъокъум ехьылIэгъэ Iэнэ хъураем зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. НыбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ нахьышIоу къызэIуахынымкIэ, искусствэм къыщыхахыгъэ сэнэхьатым нахьышIоу зыфагъэсэнымкIэ амалыкIэхэм зэралъы­хъущтхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм яконцертхэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. НыбжьыкIэ сэнаущхэр хэгъэгум цIэрыIо щыхъунхэмкIэ апэрэ лъэгапIэхэм алъыIэсыгъэх. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм кIэлэеджакIохэр акIырыплъыщтых, зичэзыу зэнэ­къокъум зыфагъэхьазырыщт.