ЗэIукIапIэ афэхъурэр гуIэтыпI

Шъолъыр зэнэкъокъоу «2020-рэ илъэсым куль­турэм и Унэ анахь дэгъу» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ Iофтхьабзэр зэхащагъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо программэу «Культурэм хэхъо­ныгъэ ышIыныр» зыфиIорэм телъытагъэу 2020-рэ илъэсым зэнэкъокъур рагъэкIокIыгъ. ШIэжьымрэ Щытхъумрэ я Илъэ­сэу 2020-рэ илъэсыр зэрэщытыр зэхэщакIохэм къыдалъытагъ.

— Культурэм и Унэ анахь дэгъур республикэм къыщыха­хыным фэшI Iофтхьабзэр къе­кIокIыгъуитIоу гощыгъагъэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу Теуцожь Нурыет. — ПэшIорыгъэшъ зэ­нэ­къокъур мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум и 30-м нэс районхэм ащы­-
кIуагъ. Я 2-рэ къекIокIыгъор заочнэ шIыкIэм тетэу шэкIогъум и 20 – 25-м республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ щызэхащагъ.

— Къоджэ щыIакIэм хэхъоныгъэ ышIыным фэшI культурэм иунэхэм яIофшIагъэ елъыты­гъэр бэ.

— Концертхэр, спектаклэхэр, пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъонхэр культурэм иунэхэм ащызэхащэх, — къеIуатэ Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ипащэу Бадый Къэп­лъан. — НыбжьыкIэхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр, яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр апэу къызыщагъэлъэгъон алъэкIыщтхэм культурэм иунэхэр ащыщых. Къуаджэм щырагъажьи, артист цIэрыIо хъугъэхэу непэ респуб­ликэм иансамблэхэм, театрэхэм нэбгырабэмэ Iоф ащашIэ.

Культурэм иунэхэм яансамб­лэхэр республикэм, хэгъэгу зэнэкъокъухэм ахэлажьэх, Iэ­кIыб къэралхэм ащыкIорэ фестивальхэм яIэпэIэсэныгъэ къа­щагъэлъагъо.

Тэхъутэмыкъое районым иан­самблэу «Уджыр» Тыркуем зэкIом, тилъэпкъэгъоу концертым еплъыгъэхэр лъэшэу ыгъэ­гушIуагъэх. Ащ фэдэу щытхъур къытфэзыхьыгъэхэр нэмыкI районхэм, къалэхэм яIэх.

Анахь дэгъухэр

Красногвардейскэ районым культурэм и Унэ апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, Унэм ипащэр Александр Илюхин.

Тэхъутэмыкъое районым культурэм и Унэшхо ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, пащэр Къэлэкъутэкъо Инвер.

Теуцожь районымкIэ Очэ­пщые культурэм и Унэу дэтым я 3-рэ чIыпIэр къыдихыгъ, пащэр Апэзэо Нурыет.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иунэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр зэхэщакIохэм Ин­тернетымкIэ янэкIубгъохэм игъэ­кIотыгъэу къащагъэлъагъо. Культурэм иунэхэр гуIэтыпIэх, цIыфхэм язэIукIапIэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: зэнэкъо­къум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр.