Пчъагъэхэм ахэхъо

Теуцожь районым иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иотдел ипащэу Хьабэхъу Адамэ гущыIэгъу тызыфэхъум, зэгъэпшэнхэр тигъэшIыгъэх.

— 2015-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, спорт псэуалъэхэм япчъа­гъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ, — къе­Iуатэ Хьабэхъу Адамэ. — Спорт псэолъэ 79-мэ районым Iоф ща­шIэ. Ар илъэси 5-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тиIагъэм 14-кIэ нахьыб.

Физкультурэмрэ спортымрэ апыщагъэхэм япчъагъэ проценти 8 хэхъуагъ. Анахьэу тызыгъэгушIорэр кIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэр къызэрэхахырэр ары.

«ПкIашъэ» ягупч

ФизкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Урысыем хэхъоныгъэ ышIыным ателъытэгъэ федеральнэ программэр 2016 — 2020-рэ илъэсхэм гъэцэкIагъэ зэрэхъу­гъэр А. Хьабэхъум тизэдэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ.

Хэгъэгум ишэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ спорт Унэшхоу «ПкIа­шъэр» 2019-рэ илъэсым Пэнэжьыкъуае къыщызэIуахыгъ. А лъэ­хъаным Урысыем спортымкIэ иминистрэу щытыгъэ Павел Ко­лобковыр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, хэбзэ къулыкъушIэхэр, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

Псауныгъэр зыгъэпытэ, спортым зыфэзыгъасэ зышIоигъохэр нахьыбэ зэрэхъухэрэр щыIэныгъэм щытэлъэгъу.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет къоджэ спортым зэхъо­кIыныгъэхэу щыкIохэрэр къыди­лъытагъэх. IэрышI футбол ешIэпIи 3 Теуцожь районым шIухьафтын фишIыгъ. Нэчэрэзые, Къунчыкъо­хьаблэ, къутырэу Колосым футбол ешIапIэхэр яIэ хъугъэх.

Псауныгъэм игъэпытэн

Хэгъэгум икъэухъумэн, IофшIэным лэжьакIохэр афэгъэсэгъэнхэмкIэ ГТО-м ишапхъэхэм ягъэ­цэкIэн фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу­хэм илъэси 6 – 7 зыныбжьхэр ахэлажьэх. КIуачIэр апсыхьанымкIэ, якъулай хагъэхъонымкIэ къоджэ спортым пыщагъэхэм яамалхэр зэрагъэфедэхэрэм шIуагъэу къытырэр тинэры­лъэгъу.

Зэгъэпшэнхэр

БлэкIыгъэ илъэсхэм ябгъап­шэмэ, спортымкIэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэу къахьырэр нахьыбэ хъу­гъэ. Районым, республикэм, хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдэзыхыгъэхэр 300-м къехъух.

Хьатхъохъу Байзэт боевой самбэмкIэ Урысыем дышъэр къыщыдихыгъ, дунаим ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Спортсменыр республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» рагъэблагъи, гущыIэ фабэхэр къыфаIуагъэх, нэпэеплъ шIухьафтынхэр къыфашIыгъэх.

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Екатерина Соловьевам дышъэр къыщыфагъэшъошагъ. ЛIыхъурэе Мурат, Гъомлэшк Анзор, Хьа­къуй Амир ятIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ Тыгъужъ ТIахьирэ самбэмкIэ дышъэр къыщыди­хыгъ. Екатерина Соловьевам Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэ­IукIэгъухэм дышъэр къащыдихи, къоджэ спортыр лъагэу зыIэтыхэрэм ащыщ хъу­гъэ.

Теуцожь районым футбол цIыкIумкIэ икомандэ республикэм апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Мыщ кIэлэеджакIохэр пыщэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ хэгъэгу программэм зыхэлажьэм, Къыблэ шъолъырым джэрзыр къыщи­хьыгъ.

Пэнэжьыкъуае щапIугъэ Хьатхъохъу Байзэт зэхэпхъэгъэ шъхьэ­зэкъо зэнэкъокъухэм ахэлажьэ, клубэу АСВ-м хэт.

ЗэIукIэгъухэр

Псауныгъэм игъэпытэн ехьы­лIэгъэ республикэ зэнэкъокъухэм, кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэу Мыекъуапэ щыкIохэрэм Теуцожь районым иадминистрацие ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат, районым идепутатхэр, хэбзэ къулыкъушIэхэр ягуапэу хэлажьэх. Физкультурэмрэ спортымрэкIэ унагъо пэпчъ лъыIэсынхэм пылъых.
Баскетбол, футбол ешIэ зышIоигъохэр нахьыбэ зэрэхъухэрэм ишIуагъэкIэ фэшъхьаф спорт лъэпкъхэмкIи зэIукIэгъухэр зэхащэнхэм Iоф дашIэ. Гимнастикэм, атлетикэ псынкIэм апылъхэри нахьыбэ хъущтхэу тэгугъэ.

Дзэм къулыкъушIэ кIощт кIалэхэм яспорт ухьазырыныгъэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъух. Спортыр рекорд къодыеп, спортыр псауныгъ. Ар пIуныгъэм епхыгъэу зэрэщытыр Хьабэхъу Адамэ тизэдэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ.

Теуцожь районым иадминистрацие ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат физкультурэмрэ спортымрэкIэ зэхэщэн Iофыгъохэм анахьэу къащыхигъэщырэр пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ нахь пытэу зэпхыгъэнхэр ары.

Теуцожь районым лэжьэкIо пэрытхэр, тхэкIо, артист цIэ­рыIохэр, зэлъашIэрэ спортсменхэр щапIугъэх. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр, тарихъыр ныбжьыкIэхэм нахьышIоу арагъашIэхэзэ, IофшIэнымрэ спортымрэ къащахьырэ медальхэр нахьыбэ зэрэхъущтхэм пылъых.