ЯгумэкIыгъохэр зэхафыщтых

Урысые политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм имэфэкI мафэ, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ ащ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу цIыфхэм заIуигъэкIагъ. ПстэумкIи нэбгыри 9-мэ ащ зыкъыфагъэзагъ.

Къалэу Мыекъуапэрэ Джэджэ районымрэ ащыпсэу­хэрэм ащыщэу нэбгырэ заулэ яунэхэм гъэцэкIэжьынхэр ящыкIагъэхэу IэпыIэгъу къыкIэлъэIугъэх. ЯпсэупIэхэр жъы хъугъэх, уачIэсышъуным пае инженернэ системэхэр, унашъхьэхэр, нэмыкIхэр ащызэблэпхъунхэ фае, ахэм мылъкушхо атефэщт. Iофхэр охътабэ темышIэу зэшIохыгъэнхэм фэшI къалэмрэ районымрэ ячIыпIэ зы­гъэIорышIэжьыпIэ къулыкъухэм депутатым зафигъэзагъ.

Кощхьэблэ районым щыщ бзылъфыгъэу сабыибэ зиIэм исэнэхьаткIэ IофшIапIэ ыгъотырэп, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъ. А Iофыгъом идэгъэзыжьын Хьасанэкъо Мурат ежь ышъхьэкIэ лъыплъэщт.

— ЗэIукIэгъур социальнэ лъэныкъом нахьыбэу зэрэфэгъэхьыгъэм игъо дэдэу зэрэщытыр непэ къэлъэгъуагъ, — къыIуагъ депутатым. — Къэралы­гъом хэкIыпIэу къытырэ пстэур згъэфедэзэ, зыкъысфэз­гъэзагъэхэм зэкIэми ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ыуж ситыщт. Ащ фэдэ амал щымыIэ хъумэ, бизнесым пылъхэм зафэзгъэзэщт.
Шэуджэн районым щыщ унэгъо ныбжьыкIэми псэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу ищыкIагъ. Илъэсыбэ хъугъэу бэджэндэу аштагъэм чIэсых, ахъщэшхо пэIуагъахьэ. Шъолъыр программэу ащкIэ IэпыIэгъу хъущтым хэуцонхэм ищыкIэгъэ тхылъхэм ягъэхьазырынкIэ адеIэнэу Хьасанэкъо Мурат ариIуагъ.

Федеральнэ хэбзэгъэуцум зыкъыфигъэзагъ Костромской хэкум щыщ хъулъфыгъэми. Ар жъы хъугъэу, зэхэоным нэсыгъэ унэм чIэс, агъэкощынэу къыкIэлъэIу. Ащ дакIоу зигъэпсэфынэу Адыгеим къэкIуагъэу, ихэку пэчыжьэу щыIэу зыгъэгумэкIырэр зэшIуихын амал къы­зэ­рэратыгъэм пае «Единэ Россием» ифедеральнэ ыкIи ишъолъыр пащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. Мы Iофыгъом идэгъэзыжьын пае Хьасанэкъо Мурат Кос­тром­ской хэкум ихэбзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм зафи­гъэзагъ.

— СиIофшIэгъухэм ащыщыбэхэм афэдэу, «Единэ Россием» имэфэкI мафэ сэри цIыфхэм заIузгъэ­кIагъ, — къыIуагъ ащ. — Къэралыгъом зэрэщытэу ащ фэдэ Iофтхьабзэ апэрэу зыщызэхащэгъагъэр 2013-рэ илъэсыр ары. Нэужым ар хэбзэшIу хъугъэ, цIыфхэмкIи мэхьэнэшхо иI. Къэралыгъом щыпсэухэрэм яIофыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае алъэ­кIыщтыр зэкIэ зэрашIэрэр илъэс 19-м къыкIоцI партием хэтхэм къаушыхьатыгъ. Мы мэфэкI мафэм ащ исатыр хэтхэми, икъотэгъухэми гъэхъагъэхэр ашIынхэу, текIоныгъакIэхэр яIэнхэу, лъэгапIэхэм анэсынхэу сафэлъаIо.

Анахьэу къыхэдгъэщымэ тшIоигъор Адыгэ Республикэм ихэбзэ гъэцэкIэкIо ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ къулыкъухэр мы Iофтхьабзэм къызэрэхэлэжьагъэхэр ары.

КЪАНДОР Анзор.
УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.