Тигъогухэр щынэгъончъэнхэм пай

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Ащ фэдэ зэфэхьысыжьхэр федеральнэ гупчэм къешIых.

Мыщ къыдыхэлъытэгъэ шъо­лъыр проектэу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу 2020 — 2024-рэ илъэсхэм республикэм игъо­гухэм сурэт ыкIи видео тезыхырэ пкъыгъо 99-м нахь мымакIэу ащагъэуцущтых. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным, шапхъэхэр зыукъохэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм ахэр фэIорышIэщтых.

— Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы лъэныкъомкIэ пшъэрылъэу къыгъэуцу­гъэхэр дгъэцэкIэнхэм тишъыпкъэу тыпылъ. Сурэт ыкIи видео тезыхырэ камерэхэм ягъэуцун 2020-рэ илъэсым сомэ миллиони 146-рэ тефэщт. ЗэрэдгъэнэфагъэмкIэ, щыIэхэм анэмыкIэу, мыгъэ мыщ фэдэ пкъыгъо 56-мэ яIофшIэн рагъэжьэщт, — къы­Iуагъ Адыгеим псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ гъогу хъызмэтымкIэ иотдел ипащэу Валерий Кулагиным.

Федеральнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм комплекс 32-рэ ащагъэуцущтых — Тэхъутэмыкъое, Теуцожь, Красногвардейскэ, Мыекъопэ районхэм, Адыгэ­къалэрэ Мыекъуапэрэ. Джащ фэдэу шъолъыр гъогухэм камеритф ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зи­Iэхэм 19 ащагъэпсынхэу щыт.

Мы проектым игъэцэкIэн Адыгеим мэхьанэшхо щыраты, ащ къыгъэнэфэрэ лъэныкъо пстэури зэшIохыгъэным респуб­ликэм ипащэ ынаIэ тет.