Заом щыфэхыгъэхэм ацIэхэр агъэунэфыжьых

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъуае щыкIогъэ Iофтхьабзэу зыщыщ амышIэрэ дзэкIолIым ихьадэ къош къэхалъэм щыгъэтIылъыжьыгъэным фэгъэхьыгъэм тыгъуасэ хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм и Аппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, муниципальнэ образованиеу «Тэхъутэмыкъое районым» ипащэу Шъхьэ­лэхъо Азмэт, Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къо­джэ Аслъан, районым инароднэ депутатхэм я Советрэ къоджэ псэупIэмрэ япащэхэр, лъыхъун Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ движениеу «Кубанский плац­дарм» зыфи­Iорэм хэтхэр, юнармейцэхэр.

Советскэ дзэкIолIым ихьадэ къупшъхьэ­хэр къэзыгъотыжьыгъэхэр лъыхъун Iоф­тхьабзэхэр зезыхьэрэ движениеу «Кубанский плацдарм» зыфиIорэмрэ джащ фэдэ движениеу Урысыем щызэхэщагъэм Адыгэ РеспубликэмкIэ ишъолъыр къутамэрэ ары. Тэхъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Козэт пэмычыжьэу 1943-рэ илъэсым мэзаем и 11-м заохэр щыкIогъагъэх, я 353-рэ шхончэо дивизием иразведчикхэр ащ хэлэжьагъэх. Купым хэтыгъэхэм ащыщ горэми къыгъэзэжьыгъэп. ДзэкIолIэу фэхыгъэр зыщыщыр джы къызнэсыгъэм агъэунэфын алъэкIыгъэп.

«Хэгъэгу зэошхом кIэухэу фэхъу­гъэхэр непэ зэблахъужьхэ ашIоигъу, Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэу нацизмэм текIуагъэ­хэм мэхьанэу яIагъэм къыкIырагъэчы зэрашIоигъом тызэгъу­сэу тыпэуцужьын фае. Хэгъэгу зэошхом фэгъэхьыгъэ къэбархэр зытетым тетэу къыткIэ­хъухьэрэ ныбжьыкIэхэм алъыдгъэIэсыжьын фае, шъхьафитныгъэр тицIыфхэм лъапIэу къазэрафыдэкIыгъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ лъыхъун Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ движениеу «Кубанский плацдарм» зыфиIорэмрэ республикэ къутамэу ащ фэдэхэм ахэлажьэрэмрэ тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ.

Дзэ-патриотическэ пIуныгъэм, лъы­хъун Iофтхьабзэхэр зезыхьэрэ купхэм Iофэу ашIэрэм Адыгеим мэхьанэшхо щараты. 1942-рэ илъэсым ичъэпыогъу станицэу Ханскэм щыфэхыгъэ летчикхэу Михаил Снеговскэмрэ Борис Сабодашрэ ацIэхэр тарихъым къыхэгъэнэжьыгъэнымкIэ Адыгеим Iофышхо щашIагъ. Экипажым хэтыгъэхэр зыдэхъугъэр амышIэу кIодыгъэкIэ алъытэщтыгъэх. Урысые национальнэ фронтым илIыкIохэм, общественнэ IофышIэхэм, краеведхэм, лъы­хъун Iофтхьабзэхэм апылъхэм архивнэ Iофышхо зэрэзэшIуахыгъэм ишIуагъэкIэ летчикхэм ацIэ агъэунэфын алъэкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу