Данием щэкIо

Урысыем гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ Европэм изэнэкъокъоу Данием щыкIорэм хэлажьэ.

ЗэIукIэгъухэр тыгъуасэ рагъэжьагъэх. Урысыем икомандэ зыхэт купым Швециер, Чехиер, Испаниер щызэнэкъокъущтых. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр тикомандэ псынкIэ къыфэхъущтхэп.

Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ икъэлэпчъэIутэу Виктория Калининар Мыекъуапэ щыщ, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр къащихьыгъ.

Тыгъуасэ ешIагъэхэр: Урысыер — Испаниер.