Астрахань щеплъыщтых

Урысыем ишъолъырхэр концертхэмкIэ, театральнэ къэгъэлъэгъонхэмкIэ зэхъожьыхэзэ, нахьышIоу зэрэшIэх, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр агъэпытэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Камернэ музыкальнэ теат­рэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэр Астрахань ежьэным ыпэкIэ художественнэ пащэу Сулейманов Юнус гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу хэгъэгум къэгъэлъэгъонхэр ащызэхэтэщэх, — къытиIуагъ режиссерэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юнус. — Астрахань щедгъэжьэнышъ Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Москва хэкум, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, нэмыкIхэм тиспектаклэхэр къащыдгъэлъэгъо­щтых.

Къуекъо Налбый «Волшебная овечка» зыфиIоу ытхыгъэм техыгъэр режиссерэу Виктор Серебрянскэм ыгъэуцугъ. Орэдышъоу ащ щагъэфедэрэр композиторэу Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъ.

Артистхэу Светлана Корневам, Ирина Минкарскаям, ЛIый Бэллэ, Сергей Тарутиным, нэмыкIхэм рольхэр къашIых.

КIэлэцIыкIухэм апае къэгъэлъэ­гъоныр тыгъэгъазэм и 7 — 9-м гъогогъуищэ Астрахань къыщагъэ­лъэгъощт.

Пшысэхэм атехыгъэ нэмыкI спектаклэхэри Камернэ музыкальнэ театрэм щагъэуцугъэх. «Шъэожъыемрэ ЦэIунэжърэ» зыфиIорэр адыгабзэкIэ къагъэ­лъэгъощт.