Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм афэгъэхьыгъэ мемориал комплексэу Мыекъуапэ дэтым зыщыщ амышIэрэ дзэкIолIым и Мафэ къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, рес­публикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Адыгэ РеспубликэмкIэ дзэ комиссариатым, къэлэ администрацием, дзэ комендатурэм япащэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мемориал комплексым къэгъагъэхэр кIэлъырилъхьагъэх, такъикърэ советскэ дзэкIолIхэм афэшъы­гъуагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы зыщыщ амышIэрэ дзэкIолIым и Мафэ илъэс къэс тихэгъэгу тыгъэгъа­зэм и 3-м зэрэщыхагъэунэфыкIырэр. А мафэр аукъодыеу къыхахыгъэу щытэп. 1966-рэ илъэсым ащ фэдэ мафэм зыщыщ амышIэрэ дзэкIолIым ихьадэ Зеленоград дэжь щыIэ къэхалъэм къыдахыжьи, Кремлым идэпкъ лъапсэ щагъэтIы­лъыжьыгъагъ. А мафэм игъэ­нэфэн кIэщакIо фэхъугъэхэр лъыхъун Iофтхьабзэхэр зезы­хьэрэ организациехэр ары. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр 2014-рэ илъэсым ишэкIогъу ащ фэгъэхьыгъэ Указым кIэтхэ­жьыгъ.

ТекIоныгъэм пае зыпсэ зыгъэтIылъыгъэ дзэкIолIхэу зыцIэ амышIэхэрэм ягугъу илъэс къэс мы мафэм шIукIэ ашIы, шIэжьым иурокхэр еджапIэхэм ащэкIох. Специалистхэм зэралъытэрэмкIэ, Адыгеим икIыгъэ нэбгырэ мин 16-у фронтым щызэуагъэ­хэм къарыкIуагъэр джы къызнэ­сыгъэм ашIэрэп.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу