Типшъашъэхэм ялъэгапIэхэр

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм щыщ пшъа­шъэхэр трекым щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм чанэу ахэлэжьа­гъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.


Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Аннабель Шмидт, Кристина Васевам, Кристина Новиковам, Екатерина Комогоровам ящэнэрэ чIыпIэр къа­хьыгъ, Урысыем иджэрз медальхэр къафагъэшъошагъэх.

Елизавета Арчибасовамрэ Анастасия Могилевскаямрэ трекым тыжьын медальхэр къыщыдахыгъэх.

Лилия Оськинамрэ Дарья Приходькэмрэ командэм хэтхэу яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ, ящэнэрэ чIыпIэр къахьыгъ.

— Тренерхэу Анатолий Федотовым, Алексей Войновым, Дмитрий Канаревым агъэсэрэ пшъашъэ­хэм тагъэгушIуагъ, — къы­тиIуагъ Адыгэ Республи­кэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. — ТиныбжьыкIэхэм зэнэ­къокъур уплъэкIун дэгъу афэхъугъ. Хэгъэгум изи­чэзыу зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнэу Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ зегъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэу зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.