Лъапсэр зыгъэпытэрэм зеушъомбгъу

Кавказ щыпсэурэ лъэпкъхэу япчъагъэкIэ бэ мыхъухэрэм яшэн-ха­бзэ­хэр къэухъумэгъэнхэм, ятворчествэ афэгъэхьыгъэ фестивалэу «Он­джэкъыр» шэкIогъум и 26 — 27-м Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, Урысыем лъэпкъ творчествэмкIэ и Къэралыгъо Унэу В. Д. Поленовым ыцIэ зыхьырэр IэпыIэгъу къафэхъу­хэзэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ онлайн шIыкIэм тетэу фестивалыр зэхащагъ.

Мурадыр

Хэгъэгум щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэ нахьышIоу зэгъэ­шIэгъэным, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, япчъагъэкIэ бэ мыхъухэрэ лъэпкъхэм ятворчествэ хагъэхъонымкIэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм, Урысыем ишIэжь кIэнхэм ныбжьыкIэхэр ащыгъэгъозэгъэнхэм, культурэм Iоф щызышIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным, IофшIапIэхэм япащэхэр шIыкIэшIухэм афэгъэсэгъэнхэм яхьылIэгъэ фестивалыр лIэужхэм яджэрпэджэжьэу тэлъытэ.

Лъэпкъ шIэжьым, пIуныгъэм, гушъхьэ кIуачIэм изыкъегъэIэтын ныбжьыкIэхэр афэщэгъэнхэм фэIорышIэрэ фестивалым лъэпсэшIу иI. Художественнэ Iофыгъохэм къащегъэжьагъэу пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ ямэхьанэ зыкъызэриIэтырэр зэхэщакIохэм къыхагъэщы. ­Лъэпкъ шэн-хабзэхэр пэсэрэ лъэхъаным зэрэщагъэфедэ­щтыгъэхэм къыпкъырыкIыхэзэ, непэрэ щыIэкIэ-псэукIэм гукIэ укъыращалIэ.

Хэлэжьагъэхэм яеплъыкI

Дагъыстан, Къэрэщэе-Щэр­джэсыр, Астрахань ыкIи Вол­гоград хэкухэр, Темыр Осетиер — Аланиер, Краснодар, Ставрополь крайхэр, Адыгеир фес­тивалым хэлэжьагъэх. Лъэпкъ культурэм, искусствэм Iоф ащы­зышIэхэрэр, фольклорым нахь фэщагъэхэр, язакъоу орэд къэзыIохэрэр, усэхэм къяджэ­хэрэр, нэмыкIхэри фестива-
лым зэфищагъэх.

«Лъапсэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэ респуб­ликэ фестивалэу шэкIогъум и 2 — 5-м щыIагъэм лауреат щыхъугъэхэри фестивалым къы­рагъэблэгъагъэх.
Лъэпкъ пэпчъ тарихъ хэхыгъэ иIэу зэрэпсэурэр фестивалым къыщаIотагъ. Адыгэр, лезгиныр, нэмыкI лъэпкъыр лъэпкъ шъхьа­фэу псэуным фэшI яныдэлъфыбзэкIэ тхэнхэ, еджэнхэ зэрэфаер, тарихъыр ашIэным имэхьанэ фестивалым къыщыхагъэщыгъэх.

Зэхахьэм уегъэгъуазэ

Онлайн шIыкIэр агъэфеди, Iэнэ хъураер зэрэзэхащагъэм фестивалым икупкI нахь къыгъэбаигъ.

«Онджэкъым» ипрограммэ игъэкIотыгъэу къагъэлъэгъуагъ. «IэпэIасэм иеджапI» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым», художественнэ пащэр Адыгеим ина­роднэ артистэу Хъоджэе Аслъан, республикэм и Къэралыгъо филармоние иансамблэу «Ошъутенэм», художественнэ пащэр Адыгеим искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьа­кIэко Алый, чанэу хэлэжьагъэх.

Iэнэ хъураем щызэIукIагъэхэр эфирым занкIэу къихьэхэзэ, якультурэ, яIэпэIэсэныгъэ хэгъэгум щеплъыгъэх. Москва, Астрахань, Волгоград, фэшъхьаф къалэхэм ащыщхэм якъэбархэр IупкIэу къаIотагъэх.

Дагъыстан, Темыр Осетием — Аланием, Краснодар краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, фэшъхьафхэм лъэпкъ шIэ­жьым ехьылIагъэу эфирым къы­щагъэлъэгъуагъэм уегъэгъуазэ.

КъафэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу, фестивалым изэхэщэкIо куп итхьаматэу, Урысыем, Адыгеим, Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ШъэуапцIэ­къо Аминэт, Урысыем лъэпкъ творчествэмкIэ и Къэралыгъо Унэу В. Д. Поленовым ыцIэ зыхьырэм ипащэ иапэрэ гуа­дзэу, Урысыем лъэпкъ культу­рэмкIэ и Гупчэ ипащэу, Урысые Федерацием культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Урысыем и Правительствэ культурэм ылъэныкъокIэ илауреатэу Мери Русановар фестивалым хэла­жьэхэрэм къафэгушIуагъэх.

Апэрэ фестивалым «Онджэкъ» фаусыныр къызыхэкIыгъэри бэмэ ашIогъэшIэгъоныгъ.

Мери Русановам изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъэ гупшысэр щыIэныгъэм дештэ. ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоны­гъэмрэ «Онджэкъыр» афэгъэ­хьыгъ. Фестивалым цIэу фаусыгъэм зыкъегъэшъыпкъэжьы.

Илъэс къэс фестивалыр зэхащэнэу Мери Русановам къызеIом, IэгутеошхокIэ дырагъэштагъ.

ШъэуапцIэкъо Аминэт лъэпкъ­хэм яшэн-хабзэхэр лIэшIэгъу пчъагъэхэм зэращызэрахьэрэм къытегущыIагъ. Фестивалым хэ­лажьэхэрэм зэхахырэр ашIогъэшIэгъонэу А. ШъэуапцIэкъом упчIабэ къыратыгъ. Лъэпкъ пэпчъ ишэн-хабзэхэр щыIэныгъэм зэрэщыпхырищыхэрэм, культурэм лIэужхэр зэрэзэри­пхыхэрэм, шIэжьым икъежьапIэхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэхэм фестивалым цIыфыр зэ­рипIурэр, щыIэныгъэм зэрэфигъасэрэр яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъэх.

ЗыкIыныгъэм узэфещэ

Лъэпкъхэм культурэшхо яI. Пэсэрэ лъэхъаным щырагъэ­жьагъэу шэн-хабзэхэр зэрахьэх. Фестивалым къызэрэщыхагъэщыгъэу, культурэу хэгъэгум иIэр зыкIыныгъэм зэрипхыщт. ­Лъэпкъ пэпчъ икультурэ къаухъумэзэ, Урысыем культурэ хэхыгъэ щы­зэрахьан зэрэфаер щыIэныгъэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм ащыщ.

Къэралыгъо институтхэмрэ обществэм итворческэ купхэмрэ культурэм ихэхъоныгъэхэмкIэ IофшIэкIэшIоу яIэр, щыIэныгъэм еплъыкIэ тэрэз фэзышIыгъэхэу цIыфхэр зэфэзыщэрэмэ ягупшы­сэхэр лъэхъаным зэрэщагъэфе­дэщтыр фестивалым къыща­Iуагъ.

ЕплъыкIэхэр

Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэмкIэ и Институт фольклорымкIэ иотдел ипащэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Цуекъо Нэфсэт культурэм икIэнхэм цIыфхэм защагъэгъо­зэнымкIэ амалэу щыIэхэр на­хьышIоу гъэфедэгъэнхэм фэшI шIэныгъэлэжьхэмрэ хэбзэ къулыкъушIэхэмрэ Iоф зэрэзэда­шIэрэм къытегущыIагъ.
Республикэм лъэпкъ культу­рэмкIэ и Гупчэ иIофышIэу Нэ­гъой Заур лъэпкъхэм якультурэ хэхъоныгъэхэр хэгъэгум щишIынымкIэ фестивалэу «Лъапсэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэр зэрэзэхащэрэм шIуа­гъэу къыхьырэр къыхигъэщыгъ.

Астрахань культурэмкIэ ыкIи искусствэхэмкIэ иколледж ипащэу, Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Алла Смиховскаям гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ пIуныгъэм зэрэ­фэлажьэхэрэр къыIотагъ. Зэгъэ­пшэн гъэшIэгъонхэр зэришIыгъэ­хэр едэIугъэхэм агу рихьыгъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьаIэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Теуцожь Нурыет лъэпкъ IэпэIасэхэу пкъы­гъохэр зышIыхэрэм къэ­ралыгъо IэпыIэгъу аратызэ Iоф­хэр зэрэлъыкIуатэхэрэм узыIэпищэу къытегущыIагъ.

Мыекъопэ районым ипсэупIэу Тимирязевым культурэмкIэ и Унэ ихудожественнэ пащэу Полина Мокровам музыкальнэ искусствэм цIыфыр зэрипIурэм, Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэр культурэм зэрэзэфищэхэрэм, урысхэм адыгабзэкIэ орэдхэр къызэраIорэм, нэмыкIхэм иеплъыкIэхэр къариIолIагъэх.

Адыгэ Республикэм иза­служеннэ артисткэу, Чэчэным ис­кусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, «Урысыем ыпс» зыфиIорэ шIухьафтыныр къы­зыфагъэшъошагъэу Едыдж Вик­торие IофшIапIэу «Ошъадэм» ипащ. Адыгэ къашъохэмкIэ ныб­жьыкIэхэр щыIэныгъэм зэрафагъасэхэрэм гупшысэ гъэшIэгъонхэр къыриIолIагъэх.

Ставрополь краим щыщэу Гульзира Таймухаметовар ­лъэпкъ творчествэм, Туркме­нием къикIыгъэхэм яискусствэ краим зэрэщызэрагъашIэрэм къытегущыIагъ.
Зэхахьэм къыщаIэтыгъэ Iофы­гъохэр зэфахьысыжьыщтых, тхылъ шъхьафэу къыдагъэкIыщт.

Пчъагъэхэм къаIуатэ

Видео къэгъэлъэгъон 260-рэ къызэIуахыгъ, нэбгырэ мин пчъа­гъэ къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъ.

ЗэлъашIэрэ архитекторэу Бырсыр Абдулахь иэскизкIэ ашIыгъэ «Онджэкъэу» Мые­къуапэ дэтыр дунаим цIэрыIо щэхъу, лъэпкъхэр зэфещэх. Фес­тивалым изэхэщакIохэм тафэгушIо, ятIонэрэ зэхэхьэ­гъум тежэ. Гъогумаф, лъэпкъхэм яфестиваль.

ЕмтIылъ Нурбый.