Дышъэр зы, фэбанэрэр бэ

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум иятIонэрэ къекIо­кIы­гъо шэкIогъум и 28-м рагъэжьагъ.

Апэрэ зэгъэпшэнхэр

«Арсенал» — «Зенит» — 0:0, «Химки» — «Краснодар» — 1:0, «Ростов» — «Динамо» — 4:1, «Ахмат» — «Локомотив» — 0:0, «Урал» — «Шъачэ» — 1:0, «Уфа» — «Тамбов» — 4:0, «Рубин» — ЦСКА — 1:0, «Спартак» — «Ротор» — 2:0.

«Ростов» иешIакIоу Д. Полоз пенальтикIэ гъогогъуитIо «Динамэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Ащ нэмыкIэу зэIукIэгъум хэлажьэзэ хъагъэм Iэгуаор зэ дидзагъ. Х. Байрамян «Динамэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 4:0-м зынегъэсым, ешIэгъур зэрэлъыкIуатэрэ шIыкIэм упчIабэ къыгъэтэджыгъ. Сыда «Динамэм» къехъулIагъэр? Ар упчIэ шъхьаIэу щытыгъ.

«Ростов» инасып къыхьыгъ, «Динамэр» дэгъоу ешIэщтыгъ шъхьае, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэн ылъэкIыгъэп.

«Зенит» ыкIи «Краснодар» ятренер шъхьаIэхэу Сергей Семакрэ Мурад Мусаевымрэ къызэраIуагъэу, ешIакIохэм къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнэу чIыпIэшIу ифагъэх, ау шIыкIэшIухэр къагъотыгъэхэп. «Краснодар» аужырэ ешIэгъуи 9-у иIагъэхэм ащыщэу къыхьыгъэр зы зэIукIэгъу ныIэп. Европэм и Кубок фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэм текIоны­гъэр къащыдихын ылъэкIыщтэу тэлъытэ. Францием икомандэу «Ренн» зыфиIорэм тыгъэгъазэм и 2-м дешIэщт.

«Уфа» итренер шъхьаIэу Рашид Рахимовыр иIэнатIэ зыIу­хьагъэр бэшIагъэп. Апэрэ текIоныгъэр 4:0-у къызэрэдихыгъэр егъэжьэпIэшIу командэм фэ­хъунэу фэтэIо.
«Рубин» ЦСКА-м текIуи, апэ ишъын зылъэкIыщт командэхэр нахьыбэ хъугъэх. «Ростов» лъэ­кIуатэ, ау ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ къызэкIакIоу ригъэжьагъ. ИешIакIэ шIэхыIоу зыпкъ иуцожьыщтэу тэгугъэ.

«Спартак» апэ итхэм ащыщ хъугъэ, медальхэм зэрафэба­нэрэр иешIакIэ къегъэлъагъо.

«Уфа», «Ротор», нэмыкIхэри ауж къенэх, арэу щытми, апшъэ­рэ купым къыхэнэжьыщтхэу мэгугъэх, яешIакIэ хагъахъо. Ащ фэдэ зэнэкъокъум улъы­плъэнкIэ нахь гъэшIэгъон мэхъу. Апшъэрэ купыр командэ 12 шIыгъэн фаеу зылъы­тэ­хэрэм адедгъаштэрэп. Хэгъэгум ифутбол зиушъомбгъуным фэшI апшъэрэ купым хэт командэхэм япчъагъи, яешIакIи хагъэхъон фае.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 32
2. ЦСКА — 32
3. «Спартак» — 32
4. «Ростов» — 27
5. «Динамо» — 27
6. «Ахмат» — 25
7. «Локомотив» — 25
8. «Шъачэ» — 24
9. «Рубин» — 24
10. «Краснодар» — 21
11. «Урал» — 19
12. «Химки» — 18
13. «Арсенал» — 14
14. «Тамбов» — 12
15. «Уфа» — 10
16. «Ротор» — 8.