Диего Марадонэ зыми фэдагъэп

Спортышхом щыцIэрыIо Диего Марадонэ дунаир зэрихъожьыгъэр лъэшэу тигу­къау.

Аргентинэм ар къыщыхъугъ, Италием икомандэу «Наполи», Аргентинэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ зэращешIэщтыгъэр егъашIи тщыгъупшэщтэп.

Диего Марадонэ ыгу къы­темыожьырэми, ишIушIагъэкIэ къытхэт. ЗэлъашIэрэ футбол ешIа­кIом фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу­хэр мы мафэхэм стадионхэм ащызэхащэх. ШэкIогъум и 29-м «Наполи» «Ромэм» зыдешIэм, гукъэкIыжьэу цIыфхэм къаIотагъэр макIэп. Марадонэ иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщызэ, ешIакIэу къыгъэлъагъощтыгъэр, къэлап­чъэм Iэгуаор зэрэдидзэщтыгъэр, щыIэныгъэм шIушIагъэу щыриIэр нэбгырэ миллион пчъагъэхэм щысэ афэхъу.

ЩыIэныгъэм бэгъашIэ щымы­хъугъэми, спортым щыпхырищыгъэ лъагъор зыми зэрэфэмыдэр, фильмэу тырахыгъэхэм, жур­на­листхэм фатхыгъэхэм, шIэжь къэбархэм уащагъэгъуазэ.

Диего Марадонэ идунай зехъо­жьым, Аргентинэр мэфищэ шъы­гъуагъэ. Диего Марадонэ имайкэ пчъагъэу 10-р тедзагъэу фут­бол зэрешIэщтыгъэр дунаим истадионхэм къащагъэлъэгъуагъ.

Футбол ешIакIоу, цIыф цIэрыIоу щымыIэжьым Тхьэм джэнэт къыритынэу тыфэлъаIо.