Шъолъырхэм якъэгъэлъэгъонхэр

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим и Къэралыгъо филармоние шъолъырхэм яя IV-рэ фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр зэхащагъ.

Хэгъэгум и Къыблэ шъолъыр, Темыр Кавказым ятеатрэхэр Iофтхьабзэм чанэу хэлэжьагъэх.

— Фестивалыр кIэлэцIыкIухэм афэгъэхьыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ испециалист шъхьа­Iэу Теуцожь Нурыет. — Адыгеир къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Iофтхьабзэр шэкIогъум и 24-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 1-м нэс онлайн шIыкIэм тетэу тиреспубликэ щыкIощт.

Ясэнэхьат рылэжьэрэ театральнэ IофышIэхэр арых яIэпэIэсэныгъэ фестивалым къыщызыгъэлъа­гъохэрэр. КIэлэцIыкIухэмрэ ныб­жьыкIэхэмрэ афэгъэхьыгъэ къэшIыгъохэр фестивалым гъэшIэгъонэу щэкIох.

Бэлъкъар къэралыгъо драматическэ театрэр, Краснодар нысхъэпэ театракIэу щызэха­щагъэр, Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэр, Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэр, Адыгеим и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр», Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием, Чэчэным ятеатрэхэр, Адыгеим и Урыс къэралыгъо драматическэ театрэу А. С. Пушкиным ыцIэ зы­хьырэр, нэмыкI­хэри фестивалым хэлажьэх.

Апэрэ къэгъэ­лъэгъонхэр зэ­хэ­щакIохэм ашIогъэшIэгъо­нэу кIуагъэх. Театрэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэ­хэм­рэ зэрипIухэрэр фестивалым къыщыхагъэщых. ОсэшIхэм язэ­фэхьысыжьхэм гъэзетеджэхэр ащыдгъэгъозэщтых.