Зэгъусэхэу лъэкIуатэх

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Анна Лодневамрэ Мыгу Миланэрэ Къыблэм изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэхэр къыщыдахыгъэх.

2001 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъу­гъэхэм язэIукIэ­гъухэу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэхэм типшъа­шъэхэр ча­нэу ахэлэжьагъэх. Анна Лодневар килограмм 65-м нэс къэзыщэчы­хэрэм янэкъо­къугъ. ПсынкIэу гупшысэзэ, икъулайныгъи дэгъоу алырэгъум щигъэфедагъ. Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Адзынэ Алый пшъа­шъэр егъасэ.

Мыгу Миланэ кг 72-м нэс къэзыщэчыхэрэм ябэ­ныгъ. Ды­шъэр къы­дихыным фэшI иIэпэIэсэныгъэ анахьэу къыщыхигъэщыгъэр бэнэпIэ алырэгъум шIыкIабэ къыщигъэлъэгъон зэрилъэкIыгъэр ары.

— Спортыр тшIогъэшIэгъон, нахь дэгъоу Iоф зыдэтшIэжьыным тыфегъасэ, — къаIуатэ А. Лодневамрэ М. Мыгумрэ. — Титренерхэм спортым имызакъоу, щыIэныгъэм ехьылIагъэу къытфаIуатэрэм тегъэгушхо.

— Пшъашъэхэр еджэх, дзюдомкIи, самбэмкIи мэбанэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ. — Урысыем икIэух зэнэкъокъоу 2021-рэ илъэсым, мэзаем Ханты-Мансийскэ самбэмкIэ щыкIощтым Анна Лодневамрэ Мыгу Миланэрэ зыфагъэхьазыры.

Тренер-кIэлэегъаджэу Мерэм Саидэ спорт еджапIэм нэбгырэ 200-м нахьыбэ щегъасэ. Спорт унагъом еджапIэр фигъадэзэ, зэгурыIохэу, зэрэлъытэхэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм пылъ.

Мыгу Миланэ итренерэу Мерэм Саидэ къызэриIуагъэу, спорт еджапIэм бэнэкIо цIэ­рыIохэр щагъэсагъэх. Пшъа­шъэхэм щысэ зытырахын яI.

— СамбэмкIи, дзюдомкIи Адыгеим иопыт нахьышIоу дгъэ­федэн тимурад, — тизэдэгущы­Iэгъу лъегъэкIуатэ республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Къуа­джэхэм зэпхыныгъэу адытиIэр дгъэпытэзэ, ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным, рес­публикэм щытхъу къыфэзыхьырэ спортсменхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным Iоф дэтшIэщт.

Урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, нэмыкIхэри спорт еджапIэхэм ащагъасэх. Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэ спортым щагъэпытэ. Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэу гъогу зытехьэхэкIэ адыгэ быракъыр зыдаштэ, жъогъо 12-р къызыхэжъыукIырэ респуб­ликэ быракъым ычIэгъ чIэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахых.

Анна Лодневамрэ Мыгу Миланэрэ илъэсэу дгъэкIотэжьырэм гъэхъагъэу щашIыгъэм хагъахъо ашIоигъоу тренерхэр, кIэлэегъа­джэхэр упчIэжьэгъу ашIых.

Сурэтым итхэр: Мыгу Милан, Мерэм Саид, Анна Лоднева.