ЕшIэгъухэр псынкIэ къафэхъущтхэп

Европэм футболымкIэ ичемпионхэм якуп щыкIорэ зэнэкъокъум Урысыем икоманди 3 хэлажьэ.

«Краснодар» Испанием икоман­дэу «Севильем» Краснодар щы­IукIагъ. «Краснодар» текIоныгъэр къыдихыным нахь пэблэгъагъ. Пчъагъэр 1:1-у Кабеллэ Испанием икомандэ икъэлапчъэ зыдаом, къэлэпчъэпкъым Iэгуаор тыригъэ­фагъ. Краснодар бэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ, ау зэIукIэгъум икIэух «Севильер» нахь щылъэшыгъ. Аужырэ такъикъым Испанием иешIакIоу Мунир «Краснодар» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ, пчъагъэр 1:2 хъугъэ.

Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм «Краснодар» иешIакIохэу Ари ыкIи Мартынович «Севильем» икъэлапчъэ дэонхэу игъо ифа­гъэх, ау пчъагъэу 1:2-р зэбла­хъун алъэкIыгъэп.
Ухъумэн Iофыгъохэр цыхьэшIэгъоу «Краснодар» иешIакIохэм агъэцэкIагъэхэп, текIоны­гъэр зыIэкIагъэкIыгъ.

«Зенит» Италием щыIукIагъ командэ лъэшэу «Лацио» зыфи­Iорэм. Италием иешIакIохэм 3:1-у зэIукIэгъум текIоныгъэр къы­щыдахыгъ. Пчъагъэр 2:0 зэ­хъум, А. Дзюбэ ухъумакIохэр ыгъэплъэхъухи, хъагъэм Iэгуаор дидзагъ — 2:1, ау пенальтикIэ «Лациом» «Зенит» икъэлапчъэ Iэгуаор зыдедзэм, ешIэгъур зы­хьыщтыр нахь нафэ хъугъэ.

«Локомотив» Москва Мадрид дэгъоу щешIагъ. «Атлетикэм» зы­IокIэм 0:0-у зэнэкъокъур аухыгъ. «Атлетикэм» гъогогъу 16 угловоир къытыгъ, бэрэ ыпэкIэ илъы­щтыгъ шъхьае, «Локомотивым» иухъумакIохэм ашIокIыгъэп.

Зичэзыу ешIэгъухэр

01.12
«Локомотив» — «Зальцбург»

02.12
«Краснодар» — «Ренн»
«Брюгге» — «Зенит».