КъыфэгушIуагъэхэм афэраз

Дунаим самбэмкIэ иветеранхэм язэнэкъокъоу Минскэ щыкIуагъэм Джони Липаридзе дышъэр къыщыдихыгъ.

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсэгъэ Джони Липаридзе килограмм 90-м нэс къэзыщэ­чыхэрэм якуп хэтыгъ, иIэпэIэсэныгъэкIэ бэнакIохэм къахэщыгъ.

Спортым пыщагъэхэр, ныбджэгъухэр, гъэзетеджэхэр батырым фэгушIох, имедальхэм ахигъэ­хъонэу, шIоу щыIэр къыдэхъунэу Тхьэм фелъэIух.

— Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ ыцIэкIэ лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Адыгэ Республикэм щыщхэу къытфэгушIуагъэхэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу, — къытиIуагъ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, дунаим самбэмкIэ иветеранхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ Джони Липаридзе.